Aktualności

/ Egzekucja komornicza na podstawie niedoręczonego nakazu zapłaty

Egzekucja komornicza na podstawie niedoręczonego nakazu zapłaty
2023-01-12

Odebrałeś pismo od komornika, będące zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji, ale wcześniej nie doręczono Ci z sądu nakaz zapłaty wraz z pozwem? Takie sytuacje zdarzają się często, w szczególności jeśli zmieniasz adres zamieszkania, wyjeżdżasz za granicę czy przebywasz dłużej np. w szpitalu. Firmy windykacyjne skupiają długi od banków czy firm pożyczkowych, które wynikają z umów zawartych niejednokrotnie wiele lat temu. Zdarzają się sytuację, że firmy windykacyjne wskazują w pozwie nieaktualny adres pożyczkobiorcy, aby utrudnić mu obronę.


Spis treści:

 1. Pismo od Komornika o wszczęciu egzekucji na podstawie nakazu zapłaty, którego nigdy nie otrzymałeś
 2. Fikcja doręczenia i nieskuteczne doręczenie nakazu zapłaty
 3. Wezwanie do zapłaty od komornika i brak świadomości o postępowaniu
 4. Jak podjąć skuteczną obronę swoich praw?
 5. Otrzymałem pismo od komornika i co dalej? Jak podjąć działania obronne?
 6. Ustalenie podstawy prawnej egzekucji
 7. Brak pisma od komornika
 8. Kontakt z sądem i dostęp do akt sprawy
 9. Wniesienie zażalenia i dalsze kroki prawne
 10. Zażalenie na postanowienie sądu lub skarga na orzeczenie referendarza sądowego – kluczowe kroki i zasady
 11. Wybór środka prawego – zażalenie czy skarga?
 12. Jak i gdzie złożyć zażalenie lub skargę?
 13. Uzasadnienie i dowody
 14. Terminy i dalsze postępowanie
 15. Skuteczne wniesienie sprzeciwu i umorzenie postępowania egzekucyjnego – jak to zrobić?
 16. Wniosek o umorzenie egzekucji i obciążenie kosztami wierzyciela
 17. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 18. Co dalej, gdy nakaz zapłaty utraci moc?
 19. Jak możemy Ci pomóc?

Pismo od Komornika o wszczęciu egzekucji na podstawie nakazu zapłaty, którego nigdy nie otrzymałeś

Otrzymanie pisma od komornika o wszczęciu egzekucji, bez wcześniejszego doręczenia nakazu zapłaty, może być dużym zaskoczeniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami procedury cywilnej, sąd powinien doręczyć pozwanemu nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu, załącznikami oraz pouczeniem o możliwości wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Termin na wniesienie sprzeciwu wynosi dwa tygodnie od dnia skutecznego doręczenia nakazu. Dzięki temu pozwany ma możliwość zaskarżenia wydanego w sprawie nakazu zapłaty, a także podnoszenia zarzutów i twierdzeń, które mogą doprowadzić do oddalenia powództwa. W praktyce jednak, z różnych przyczyn, takich jak m.in. doręczenie nakazu zapłaty na nieprawidłowy adres, pozwany często nie ma świadomości o toczącym się postępowaniu.

Fikcja doręczenia i nieskuteczne doręczenie nakazu zapłaty

Jeżeli powód wskazuje w pozwie nieaktualny adres pozwanego, a sąd nie zauważy, że podane dane są niezgodne z rzeczywistością, wówczas mamy do czynienia z tzw. fikcją doręczenia. Oznacza to, że pismo dwukrotnie awizowane i nie odebrane przez adresata uznaje się za skutecznie doręczone. W efekcie, pozwany jest pozbawiony możliwości wniesienia sprzeciwu, co prowadzi do uprawomocnienia się nakazu zapłaty. Następnie powód może uzyskać klauzulę wykonalności i złożyć wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wezwanie do zapłaty od komornika i brak świadomości o postępowaniu

Komornik, działając na podstawie klauzuli wykonalności, zawiadamia dłużnika o wszczęciu egzekucji. Problem w tym, że komornik również najprawdopodobniej otrzyma od powoda nieaktualny adres pozwanego. W rezultacie, pozwany nadal nie wie o tym, że wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne. Często dowiaduje się o tym dopiero, gdy komornik zajął jego rachunek bankowy czy wynagrodzenie za pracę.

Jak podjąć skuteczną obronę swoich praw?

Na pierwszy rzut oka sytuacja wydaje się bez wyjścia. Jednak, przy zastosowaniu odpowiednich środków prawnych, można uchronić się przed negatywnymi skutkami wszczętego postępowania egzekucyjnego. Kluczowe jest szybkie działanie i złożenie zażalenia na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności, wskazując na nieskuteczne doręczenie nakazu zapłaty. W zażaleniu można przedstawić dowody, takie jak zaświadczenie o zameldowaniu na innym adresie, które potwierdzą, że doręczenie było nieskuteczne. Jeżeli sąd uwzględni zażalenie, nakaz zapłaty zostanie ponownie wysłany, tym razem na właściwy adres, a pozwany będzie miał kolejne 14 dni na wniesienie sprzeciwu.

Otrzymałem pismo od komornika i co dalej? Jak podjąć działania obronne?

Jeżeli znajdujesz się w sytuacji, w której otrzymałeś pismo od komornika o wszczęciu egzekucji, ale wcześniej nie byłeś świadomy wydanego w Twojej sprawie nakazu zapłaty, jest kilka kroków, które możesz podjąć, aby zabezpieczyć swoje prawa.

Ustalenie podstawy prawnej egzekucji

W pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie, na podstawie jakiego tytułu wykonawczego działa komornik. W piśmie otrzymanym od komornika zawiadamiającym o wszczęciu postępowania egzekucyjnego powinny znaleźć się wszystkie kluczowe informacje dotyczące tytułu wykonawczego. Obejmuje to nie tylko rodzaj tytułu, ale także datę jego wydania, sygnaturę sprawy, sąd, który wydał orzeczenie, oraz datę nadania klauzuli wykonalności. Jeżeli załączony został odpis tytułu wykonawczego, warto go dokładnie przeanalizować.

Brak pisma od komornika

Jeśli pismo od komornika nie dotarło do Ciebie, a o egzekucji dowiedziałeś się w inny sposób, na przykład od pracodawcy, który poinformował Cię o zajęciu wynagrodzenia, powinieneś jak najszybciej skontaktować się z komornikiem. Celem jest uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących tytułu wykonawczego i postępowania egzekucyjnego.

Kontakt z sądem i dostęp do akt sprawy

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, warto również skontaktować się z sądem, który wydał tytuł wykonawczy. Jako strona postępowania masz prawo do wglądu w akta sprawy, co może być pomocne w dalszych działaniach obronnych. Możesz w ten sposób uzyskać podstawowe informacje na temat wydanego w tej sprawie orzeczenia oraz dowiedzieć się, czy sąd miał świadomość Twojego aktualnego miejsca zamieszkania.

Wniesienie zażalenia i dalsze kroki prawne

Jeżeli ustalisz, że nakaz zapłaty został doręczony na adres, który nie jest Twoim aktualnym miejscem zamieszkania, masz podstawy do uznania, że nakaz ten, pomimo braku wniesienia sprzeciwu w odpowiednim terminie, nie uprawomocnił się. W takim przypadku możesz złożyć zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty. W zażaleniu warto wskazać na nieskuteczne doręczenie i dołączyć stosowne dowody, takie jak aktualne zaświadczenie o zameldowaniu.

Zażalenie na postanowienie sądu lub skarga na orzeczenie referendarza sądowego – kluczowe kroki i zasady

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących postępowania egzekucyjnego i tytułu wykonawczego, nadszedł czas na podjęcie konkretnych działań prawnych. Wybór odpowiedniego środka obrony jest kluczowy i zależy od specyfiki sprawy. Dłużnik ma na to zaledwie siedem dni od dnia, w którym dowiedział się o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Wybór środka prawego – zażalenie czy skarga?

Jeżeli postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty zostało wydane przez sąd, wówczas właściwym środkiem jest zażalenie na to postanowienie. Jeśli jednak decyzję podjął referendarz sądowy, wówczas należy złożyć skargę na jego orzeczenie.

Jak i gdzie złożyć zażalenie lub skargę?

Zażalenie lub skargę można złożyć osobiście w sądzie lub wysłać listem poleconym. Dokument powinien być skierowany do sądu, który wydał sporny nakaz zapłaty. W zażaleniu lub skardze konieczne jest wskazanie sygnatury sprawy oraz postanowienia, które podlega zaskarżeniu.

Uzasadnienie i dowody

W uzasadnieniu zażalenia lub skargi należy dokładnie opisać okoliczności, które świadczą o tym, że doręczenie nakazu zapłaty było nieskuteczne. Jako dowody można dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu, kopię umowy najmu czy inne dokumenty potwierdzające, że adres doręczenia był nieaktualny.

Terminy i dalsze postępowanie

Ważne jest, aby wskazać, że zażalenie lub skarga została złożona w obowiązującym, siedmiodniowym terminie. Należy również zwrócić się z prośbą o ponowne doręczenie nakazu zapłaty na właściwy adres. Jeżeli sąd uwzględni zażalenie lub skargę, uchyli on postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności i wyśle ponownie nakaz zapłaty wraz z pozwem, ale już na właściwy adres. Wówczas pozwany ma czternaście dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Pamiętaj, że skuteczne wniesienie zażalenia lub skargi może znacząco wpłynąć na dalszy przebieg postępowania i może być pierwszym krokiem do zakończenia egzekucji i obrony twoich praw. Dlatego też, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tego typu sprawach.

Skuteczne wniesienie sprzeciwu i umorzenie postępowania egzekucyjnego – jak to zrobić?

Po tym, jak sąd uchyli postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty, egzekucja staje się bezpodstawna. W przypadku uwzględnienia przez sąd wniesionego sprzeciwu, nakaz zapłaty traci swoją moc wykonawczą. W tej sytuacji kluczowe jest jak najszybsze poinformowanie komornika o zaistniałej sytuacji.

Wniosek o umorzenie egzekucji i obciążenie kosztami wierzyciela

Warto w tym momencie złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i przeniesienie kosztów egzekucji na wierzyciela. Jest to etap, w którym zalecana jest konsultacja z prawnikiem, ponieważ istnieje ryzyko, że komornik obciąży kosztami egzekucji dłużnika. Koszty te mogą być znaczące, ale z odpowiednim podejściem można doprowadzić do sytuacji, w której to wierzyciel zostanie obciążony tymi kosztami.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Jeżeli chcemy zawiesić postępowanie egzekucyjne, musimy uzyskać z sądu zaświadczenie potwierdzające, że nakaz zapłaty został doręczony na inny adres niż ten, który został ustalony w postępowaniu egzekucyjnym. Po przedstawieniu takiego zaświadczenia komornikowi, wraz z dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi nieaktualność adresu, zawieszenie egzekucji staje się obligatoryjne.

Co dalej, gdy nakaz zapłaty utraci moc?

Po tym, jak nakaz zapłaty utraci moc, można przejść do kolejnego etapu, czyli procesu mającego na celu oddalenie powództwa w całości i wyjście z długu.

Jak możemy Ci pomóc?

Jeżeli masz problem z doręczeniem pisma sądowego, zostało ono wysłane na nieaktualny adres lub ktoś inny odebrał je za Ciebie i nie przekazał, co skutkowało zajęciem komorniczym, nasza Kancelaria jest tu, aby Ci pomóc. Zdobyliśmy już doświadczenie w uchylaniu setek prawomocnych nakazów zapłaty i wygrywaniu spraw w sądzie, aby odzyskać pieniądze zajęte przez komornika.

Pamiętaj, że czas jest tutaj kluczowy. Masz tylko 7 dni od dnia odebrania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji od Komornika na podjęcie odpowiednich działań. Po tym terminie nie będziesz mógł już kwestionować ani zasadności, ani wysokości roszczenia, a tym bardziej podnieść zarzutu przedawnienia roszczenia. Dlatego zalecamy szybką reakcję i konsultację z prawnikiem.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi