Aktualności

/ Egzekucja komornicza na podstawie niedoręczonego nakazu zapłaty

Egzekucja komornicza na podstawie niedoręczonego nakazu zapłaty
2021-01-12

Odebrałeś pismo od Komornika będące zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji, ale wcześniej nie doręczono Ci z sądu nakaz zapłaty wraz z pozwem? Takie sytuacje zdarzają się często, w szczególności jeśli zmieniamy adres zamieszkania, wyjeżdżamy za granicę czy przebywamy dłużej np. w szpitalu. Firmy windykacyjne skupiają długi od banków czy firm pożyczkowych, które wynikają z umów zawartych niejednokrotnie wiele lat temu. Zdarzają się sytuację, że firmy windykacyjne wskazują w pozwie nieaktualny adres pożyczkobiorcy, aby utrudnić mu obronę.

Pismo od Komornika o wszczęciu egzekucji na podstawie nakazu zapłaty, którego nigdy nie otrzymałeś

Zgodnie z obowiązującymi przepisami procedury cywilnej, sąd doręcza pozwanemu nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu, załącznikami oraz pouczeniem o możliwości wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie dwóch tygodni licząc od dnia skutecznego doręczenia tego nakazu. Pozwany ma dzięki temu możliwość zaskarżenia wydanego w sprawie nakazu zapłaty i podniesienia wszelkich zarzutów i twierdzeń mających doprowadzić do oddalenia powództwa.

Jeżeli powód wskaże nieaktualny adres pozwanego a sąd nie poweźmie wiadomości, że podane dane są niezgodne z rzeczywistością, to zgodnie z tzw. fikcją doręczenia, pismo dwukrotnie awizowane i nie odebrane przez adresata uznaje się za skutecznie doręczone. Pozwany pozbawiony jest możliwości wniesienia sprzeciwu, co powoduje uprawomocnienie się nakazu zapłaty w wyniku czego powód uprawniony jest do uzyskania klauzuli wykonalności i złożenia wniosku do Komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik zawiadamia dłużnika o wszczęciu egzekucji – jednak najprawdopodobniej również on otrzyma od powoda nieaktualny adres pozwanego, co prowadzi do sytuacji, że pozwany nadal nie wie o tym, że wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne. W takiej sytuacji bardzo często pozwany dowiaduje się o tym, że zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne dopiero z chwilą, w której dojdzie do zajęcia przez Komornika rachunku bankowego czy wynagrodzenia za pracę. Na pierwszy rzut oka sytuacja wydaje się bez wyjścia, jednak przy zastosowaniu odpowiednich środków prawnych można uchronić się przed negatywnymi skutkami wszczętego postępowania egzekucyjnego i podjąć skuteczną obronę swoich praw.

Otrzymałem pismo od Komornika i co dalej?

Jeżeli w sprawie wydany został nakaz zapłaty, a sąd przesłał go na adres niebędący aktualnym miejscem zamieszkania pozwanego, wówczas istnieją podstawy, by uznać, że nakaz ten, pomimo niewniesienia we właściwym terminie sprzeciwu, nie uprawomocnił się. Gdy o sprawie dowiadujemy się w związku z prowadzoną już egzekucją komorniczą, w pierwszej kolejności powinniśmy ustalić, na podstawie jakiego tytułu wykonawczego działa Komornik. W piśmie otrzymanym od Komornika zawiadamiającym o wszczęciu postępowania egzekucyjnego znajdziemy wszystkie podstawowe informacje dotyczące tytułu wykonawczego, powinien zostać załączony także jego odpis. Jeśli takie pismo od Komornika do nas nie dotarło, a o egzekucji dowiedzieliśmy się przykładowo od pracodawcy, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z komornikiem, aby uzyskać informacje dotyczące rodzaju tytułu wykonawczego, daty jego wydania, sygnatury sprawy, sądu wydającego orzeczenie, a także daty nadania temu tytułowi klauzuli wykonalności. Jeżeli zachodzi taka potrzeba możemy też skontaktować się z sądem, który wydał tytuł i uzyskać podstawowe informacje na temat wydanego w tej sprawie orzeczenia. Jako strona postępowania mamy również dostęp do akt sprawy.

Zażalenie na postanowienie Sądu lub skarga na orzeczenie referendarza sądowego

Gdy uda nam się już uzyskać niezbędne informacje, możemy rozpocząć działania. W oparciu o zdobyte informacje należy podjąć decyzję w sprawie sposobu obrony przed egzekucją. Dłużnik ma na to siedem dni od dnia powzięcia informacji o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. W takim przypadku należy złożyć, listem poleconym lub osobiście, zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty (a jeśli postanowienie to zostało wydane przez referendarza sądowego, składamy skargę na orzeczenie referendarza). Zażalenie należy skierować do sądu, który wydał nakaz zapłaty, wskazując na postanowienie podlegające zaskarżeniu oraz sygnaturę, pod którą nakaz został wydany. W uzasadnieniu zażalenia należy wskazać okoliczności i dowody potwierdzające, że pozwany nie zamieszkiwał pod adresem wskazanym przez powoda. Takimi dowodami mogą być np. zaświadczenie o zameldowaniu czy kopia umowy najmu lokalu. Należy ponadto wskazać, że dochowany został siedmiodniowy termin na złożenie zażalenia. Trzeba się także zwrócić do sądu o ponowne doręczenie nakazu zapłaty, tym razem na właściwy adres. Gdy sąd uwzględni zażalenie (skargę), wtedy uchyli postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności i ponownie wyśle nakaz zapłaty wraz z pozwem, tym razem już na właściwy adres. Po ich otrzymaniu pozwany ma czternaście dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. 

Skuteczne wniesienie sprzeciwu i umorzenie postępowania egzekucyjnego

Nakaz zapłaty, co do którego Sąd uchylił postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nie może stanowić podstawy dla egzekucji. Po uwzględnieniu przez Sąd sprzeciwu nakaz zapłaty utraci moc. W takiej sytuacji należy jak najszybciej poinformować o tym Komornika, wnosząc jednocześnie o umorzenie egzekucji i obciążenie jej kosztami wierzyciela. Tu szczególnie warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, bowiem istnieje duże prawdopodobieństwo, że Komornik obciąży kosztami egzekucji dłużnika, a koszty te nie są małe. Można jednak doprowadzić do sytuacji, w której to wierzyciel zostanie obciążony kosztami egzekucji. Jeżeli chcemy wcześniej doprowadzić do zawieszenia postępowania egzekucyjnego, musimy uzyskać z sądu zaświadczenie o doręczeniu nakazu zapłaty na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania pozwanego ustalone w postępowaniu egzekucyjnym. Komornik zawiesi na wniosek dłużnika postępowanie, jeżeli dłużnik przedstawi mu powyższe zaświadczenie. Wraz z zaświadczeniem warto przedstawić Komornikowi także dokumenty potwierdzające, że adres, na których doręczono nakaz zapłaty nie jest aktualnym adresem zamieszkania pozwanego. Zawieszenie egzekucji w tym przypadku jest obligatoryjne. Gdy nakaz zapłaty utraci moc, wtedy przechodzimy do kolejnego etapu czyli procesu zmierzającego do oddalenia powództwa w całości czyli wyjścia z długu.

Jeżeli nie zostało Ci doręczone pismo z sądu, zostało ono wysłane na nieaktualny adres lub ktoś inny odebrał je za Ciebie i nie przekazał, w wyniku czego doszło do zajęcia komorniczego – pomożemy Ci. Nasza Kancelaria doprowadziła do uchylenia już setek prawomocnych nakazów zapłaty, aby ostatecznie wygrać sprawy w sądzie i odzyskać pieniądze zajęte przez Komornika. Pamiętaj, że na podjęcie stosownych kroków masz tylko 7 dni od dnia odebrania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji od Komornika. Po upływie tego terminu nie będziesz mógł już kwestionować zasadności czy wysokości roszczenia, czy tym bardziej podnieść zarzutu przedawnienia roszczenia.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi