Aktualności

/ Ugoda z bankiem w sprawie frankowej – czy to dobre rozwiązanie dla kredytobiorców?

Ugoda z bankiem w sprawie frankowej – czy to dobre rozwiązanie dla kredytobiorców?
2024-04-25

Stale rosnąca liczba spraw kredytobiorców decydujących się wytoczyć przeciwko bankom proces o unieważnienie umowy kredytu indeksowanego bądź denominowanego do franka szwajcarskiego oraz wyroków uwzględniających roszczenia konsumentów, skłania banki do coraz częstszego oferowania kredytobiorcom ugód, które w ocenie banków mają zawierać preferencyjne warunki spłaty kredytu. Banki proponują ugodowe załatwienie kwestii kredytu frankowego nie tylko kredytobiorcom, którzy już zdecydowali się skierować sprawę do sądu, ale również tym, którzy nadal spłacają kredyt bez zgłaszania zastrzeżeń co do ważności zawartej umowy. Na czym polega ugoda frankowa i czy warto skorzystać z propozycji oferowanych przez bank? Odpowiedzi udzielamy w niniejszym artykule.

Ugoda frankowa – co to takiego?

Ugoda w sprawie dotyczącej kredytu indeksowanego bądź denominowanego do franka szwajcarskiego to nic innego jak porozumienie zawierane pomiędzy kredytobiorcą a bankiem dotyczące dalszej spłaty spornego kredytu. Jej zawarcie sprowadza się w istocie do potwierdzenia, że umowa kredytu jest ważna i cały czas obowiązuje oraz do przekształcenia kredytu frankowego, opartego o wskaźnik referencyjny LIBOR, na kredyt złotowy, oparty o stawkę referencyjną WIBOR.

Przeliczenie kredytu frankowego na kredyt złotowy banki proponują najczęściej w dwóch wariantach:

  • pierwszy z nich zakłada przeliczenie kwoty kredytu wyrażonej we frankach szwajcarskich na kwotę w złotych polskich i przeliczenie takiego kredytu złotowego od początku z zastosowaniem oprocentowania stawką WIBOR. Bank traktuje wówczas kredyt we frankach tak, jakby został on od początku udzielony w złotówkach. Tak wyliczoną kwotę kredytu zestawia się z sumą wpłat dokonanych przez kredytobiorcę – jeśli kwota uiszczonych wpłat jest większa niż kwota przeliczonego kredytu – kredyt zostaje uznany za całkowicie spłacony, a jeśli nie – kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty brakującej kwoty.
  • drugi wariant zakłada przeliczenie nie całego kredytu a jedynie aktualnego salda kredytu wyrażonego we frankach szwajcarskich na złotówki według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego. W tym przypadku również kluczowe znaczenie będzie miała wysokość wpłat dokonanych dotychczas przez kredytobiorcę – bank może bowiem odpowiednio zmniejszyć kwotę salda określonego w złotych polskich, a nawet uznać kredyt za całkowicie spłacony. Jeśli nie następuje wyzerowanie salda kredytu i kredytobiorcy pozostaje jeszcze jakaś kwota do spłaty, to spłata następuje w złotówkach.

Ugody proponowane przez banki w sprawach kredytów frankowych zawierają zapisy potwierdzające, że umowa kredytu jest ważna, nie zawiera niedozwolonych postanowień umownych i cały czas obowiązuje, jednak na zmienionych zasadach, aż do całkowitej spłaty kredytu. Warto zaznaczyć, że dokonując przeliczenia kredytu frankowego na kredyt złotowy z zastosowaniem stawki referencyjnej WIBOR, banki jednocześnie w żaden sposób nie eliminują ryzyka związanego ze wzrostem stawki tego wskaźnika, który jest znaczny w ostatnich miesiącach, co bezpośrednio przekłada się na wysokość rat.

Kredytobiorca z kolei poprzez podpisanie ugody zaproponowanej przez bank najczęściej zrzeka się prawa do wystąpienia na drogę sądową ze wszelkimi roszczeniami wynikającymi z wadliwej umowy kredytu. Jest to bowiem nadrzędny cel ugody — definitywne zakończenie sporu pomiędzy jej stronami. Dlatego tak ważne jest, aby pochopnie nie przystawać na propozycje banku, bardzo dokładnie przeanalizować wszystkie postanowienia ugody oraz zastanowić się, czy ugoda przyniesie kredytobiorcy więcej korzyści niż proces sądowy mający doprowadzić do unieważnienia umowy kredytu.

Ugoda czy proces?

Należy się zastanowić, dlaczego to banki zwracają się do kredytobiorców z propozycją zawarcia ugody? Odpowiedź wydaje się oczywista – ponieważ to bankom zależy na jej zawarciu i to przede wszystkim banki na niej korzystają. Niewątpliwie ugody w sprawach kredytów frankowych są korzystne dla banków, które w zamian za stosunkowo niewielkie ustępstwa pozbywają się problemu związanego z już trwającym bądź dopiero potencjalnym postępowaniem sądowym dotyczącym ważności umowy i związanych z tym roszczeń kredytobiorcy.

 A czy zawarcie ugody niesie jakieś korzyści dla kredytobiorcy? W wyniku porozumienia z bankiem Frankowicze mogą uzyskać nieco lepsze, w porównaniu do dotychczasowych, warunki spłaty kredytu, najczęściej poprzez umorzenie części zadłużenia. Praktyka oraz doświadczenie Naszej Kancelarii w prowadzeniu spraw kredytów frankowych pokazuje jednak, że ugoda frankowa jest opłacalna tylko dla bardzo niewielkiego grona kredytobiorców. W zdecydowanej większości przypadków jej zawarcie pozwala uzyskać jedynie ułamek tego, co wygrany proces sądowy. Należy mieć bowiem na uwadze, że unieważnienie umowy przez sąd wiąże się nie tylko z koniecznością zwrotu przez kredytobiorcę wyłącznie udostępnionego kapitału, bez odsetek, ale również z zasądzeniem od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów procesu oraz odsetek ustawowych za opóźnienie.

Ugoda z bankiem w sprawie kredytu we frankach może być dobrym rozwiązaniem dla kredytobiorców, którym zależy, aby jak najszybciej uregulować kwestię kredytu, kosztem możliwych do uzyskania w procesie sądowym korzyści finansowych. Perspektywa niejednokrotnie długiego procesu, a co za tym idzie oczekiwania na prawomocne zakończenie sprawy sądowej i związana z tym niepewność, może skłaniać do przyjęcia propozycji banku zarówno tych kredytobiorców, którzy już wkroczyli na drogę sądową z bankiem, jak również tych, którzy poważnie się nad tym zastanawiają. Należy jednak pamiętać, że zawarcie ugody zasadniczo wyklucza możliwość późniejszego pozwania banku w sytuacji, gdyby kredytobiorcy w przyszłości zmienili zdanie i jednak chcieli zawalczyć o swoje prawa w sądzie. Jak już była o tym mowa, zawierając ugodę kredytobiorca zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających dla niego z wadliwej umowy kredytu, a propozycje ugodowe niemal w każdym przypadku są dla kredytobiorcy mniej korzystne niż rezultaty wygranego procesu.

Wszystko zależy oczywiście od indywidualnych okoliczności konkretnej sprawy oraz odpowiedzi na pytanie, co chce osiągnąć dany kredytobiorca. 

Każdy kolejny korzystny dla Frankowiczów wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz  Sądu Najwyższego wzmacnia pozycję kredytobiorców w sporach z bankami, zmierzających do odzyskania od banku należnych im kwot. Jeśli otrzymałeś propozycję ugody od banku, bez względu na to, czy już złożyłeś pozew do sądu czy dopiero rozważasz ten krok pamiętaj, aby nie podejmować pochopnych decyzji, najlepiej konsultując propozycje banku z prawnikiem specjalizującym się w sprawach kredytów frankowych, który sprawdzi, czy oferta banku jest dla Ciebie korzystna. Przyjęcie ugody o treści zaproponowanej przez bank, bez dokładnej analizy i rozważenia jej wpływu na sytuację kredytobiorcy może nieść za sobą poważne konsekwencje. Nasza Kancelaria na co dzień pomaga Frankowiczom uwolnić się od wadliwych umów kredytowych, skutecznie walcząc o prawa kredytobiorców. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację i doradzimy najlepsze rozwiązanie. Zawodowo zajmujemy się takimi sprawami, ciesząc się zaufaniem i satysfakcją naszych Klientów. Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi