Aktualności

/ Zwrot ubezpieczenie kredytu

Zwrot ubezpieczenie kredytu
2021-04-06

Instytucje finansowe chętniej udzielą nam pożyczki czy kredytu, kiedy zdecydujemy się na zabezpieczenie spłaty zobowiązania np. w postaci ubezpieczenia. Najczęściej banki proponują ubezpieczenie na wypadek śmierci kredytobiorcy, utraty przez niego pracy czy trwałego inwalidztwa. Ubezpieczenie kredytu ma na celu zmniejszenie ryzyka kredytowego ponoszonego przez bank w związku z udzieleniem pożyczki czy kredytu i stanowi połączenie usługi bankowej i ubezpieczeniowej. Należy jednak zaznaczyć, że istnieje możliwość odzyskania zapłaconej składki ubezpieczeniowej. Kredytobiorca w pewnych okolicznościach może liczyć na zwrot opłaty, a przynajmniej jej części, którą poniósł decydując się na ubezpieczenie zaciąganego zobowiązania. W niniejszym artykule odpowiadamy na pytanie, co należy zrobić, aby otrzymać zwrot składki ubezpieczeniowej i w jakich sytuacjach jest on możliwy.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu kredytu gotówkowego?

Ubezpieczenie kredytu czy pożyczki, jak wyżej wskazywaliśmy, jest dodatkową usługą proponowaną przez banki i inne instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek. Z perspektywy kredytodawcy stanowi ono dodatkowe zabezpieczenie jego interesów w przypadku problemów z terminową spłatą zobowiązania przez klienta. Często ubezpieczenie jest dla banku także źródłem dodatkowych dochodów wynikających ze współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Z kolei kredytobiorcy dzięki wykupionej polisie zapewniają sobie ochronę na wypadek zajścia nieprzewidzianych zdarzeń. Połączenie usług kredytowych i ubezpieczeniowych znane jest pod nazwą bancassurance.

Warto wiedzieć, że choć obecnie skorzystanie z usługi ubezpieczenia kredytu nie jest obowiązkowe, to wielu kredytodawców uzależnienia udzielenie kredytu czy pożyczki od skorzystania przez klienta z usługi, którą jest ubezpieczenie zobowiązania. Kredytodawcy niejednokrotnie także konstruują umowy kredytowe w taki sposób, że klient, który przystępuje do ubezpieczenia, uzyskuje dodatkowe udogodnienia w postaci np. niższego oprocentowania czy braku prowizji. Składka na ubezpieczenie albo będzie przez nas płatna co miesiąc wraz z płatnością kolejnych rat albo opłacimy ją z góry, często w wyniku potrącenia wysokości składki z kwoty udzielonego nam kredytu.

Kiedy zwrot ubezpieczenia kredytu jest możliwy?

Okolicznością, w wyniku której możemy odzyskać składkę ubezpieczeniową jest wcześniejsza, przedterminowa spłata kredytu, dobrowolna rezygnacja z polisy w trakcie trwania umowy czy wypowiedzenie umowy kredytu zarówno przez kredytobiorcę jak i kredytodawcę.

Jeżeli spłaciliśmy kredyt przed terminem, to zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich kosztów kredytu, w tym także do ubezpieczenia, bez względu na to, czy koszty zostały pobrane jednorazowo czy ich płatność rozłożono w czasie razem z ratą kredytu. Powyższe znalazło potwierdzenie zarówno w stanowisku Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 16 maja 2016 r., jak i w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie C 383/18.

Bank, zgodnie z art. 52 ustawy o kredycie konsumenckim jest zobowiązany do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości. W związku z powyższym bank, po dokonaniu przez nas wcześniejszej spłaty kredytu, w terminie 14 dni od dnia całkowitej spłaty samodzielnie powinien rozliczyć kredyt i zwrócić nam nadpłacone koszty. W praktyce jednak banki często nie wywiązując się z tego obowiązku, dlatego w razie opieszałości kredytodawcy warto wystosować do niego odpowiednie pismo, w którym powołamy się na treść art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim oraz ww. wyrok TSUE.

Kwestię zwrotu niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej reguluje także art. 813 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Konsekwencją wynikającą z art. 813 § 1 kodeksu cywilnego jest zasada, że ubezpieczycielowi nie należy się składka za czas, w którym nie udziela ochrony ubezpieczeniowej, zatem zwracaną składkę ustala się proporcjonalnie do okresu niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Jeżeli więc składka na ubezpieczenie została pobrana jednorazowo za cały okres kredytowania podczas zawierania umowy z bankiem, a my po czasie zdecydowaliśmy się zrezygnować dobrowolnie z polisy ubezpieczeniowej i wypowiedzieć umowę ubezpieczenia przed końcem okresu kredytowania czy też kredytodawca wypowiedział nam umowę kredytową, to możemy ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony za który zapłaciliśmy, a który zakończył się wcześniej na skutek jednego z powyższych zdarzeń. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia jej, świadczenie ubezpieczającego zostało spełnione w całości, zaś świadczenie ubezpieczyciela tylko częściowo, dlatego powinien on zwrócić składkę za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku, gdy opłacaliśmy składkę w systemie miesięcznym wraz ze spłacaniem kolejnych rat kredytu, wtedy także mamy prawo do zwrotu, a bank ma obowiązek dokonać odpowiedniego rozliczenia. Wniosek o zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej powinniśmy kierować do banku, nie do ubezpieczyciela, ponieważ to kredytodawca będzie zobowiązany przelać niewykorzystane środki na konto klienta lub rachunek kredytowy, przez co zmniejszy się saldo zadłużenia.

Należy mieć na uwadze, że roszczenie o zwrot składki ulega przedawnieniu z upływem 3 lat!

Jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Jeżeli zdecydowaliśmy się dobrowolnie zrezygnować z ubezpieczenia w przypadku, gdy nie spłaciliśmy jeszcze kredytu do końca, należy wystosować do banku odpowiedni wniosek, w którym wskażemy, że rezygnujemy z dalszych świadczeń i wypowiadamy umowę ubezpieczenia. We wspomnianym wniosku powinniśmy wskazać dane identyfikujące nas jako kredytobiorcę tj. imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, serię i numer polisy oraz numer umowy kredytowej. Warto podać również numer rachunku, na który kredytodawca ma dokonać zwrotu składki ubezpieczeniowej. Niektóre banki ułatwiają sprawę, udostępniając na stronie internetowej gotowe do pobrania wnioski. 

Rezygnując z ubezpieczenia musimy mieć świadomość, iż nasza decyzja może nieść ze sobą także nieprzyjemne konsekwencje w postaci np. podwyższenia oprocentowania czy nawet zerwania przez kredytodawcę umowy kredytowej. Bank może zażądać od nas udzielania innego zabezpieczenia kredytu np. poręczenia przez osobę trzecią. Skutki odstąpienia od ubezpieczenia powinny być szczegółowo opisane w umowie kredytowej, z którą przed podjęciem decyzji warto się skrupulatnie zapoznać.

Czy warto starać się o zwrot ubezpieczenia kredytu?

Jak wynika z powyżej przedstawionych informacji, zwrot składki ubezpieczeniowej jak najbardziej jest możliwy w wyniku zaistnienia pewnych okoliczności. Kredytobiorca w każdym czasie może zrezygnować z zawartej dodatkowo umowy ubezpieczenia, która miała zabezpieczać zaciągnięte przez niego zobowiązanie. W przypadku, kiedy spłaciliśmy kredyt przed terminem wskazanym w umowie bez wątpienia warto podjąć działania mające na celu odzyskanie niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej, jeśli bank sam nie dokona zwrotu we właściwym terminie. Łączny koszt ubezpieczenia często kształtuje się na poziomie nawet kilkudziesięciu procent kwoty zaciągniętego kredytu, dlatego chociażby częściowy zwrot tej kwoty będzie dla nas bardzo korzystny.

Także w przypadku dobrowolnej rezygnacji z ubezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytowej możemy dzięki temu uzyskać dodatkowy zastrzyk gotówki w postaci kwoty zwróconej nam przez bank w wyniku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, jednak to rozwiązanie nie zawsze może okazać się korzystne dla klienta, bowiem może spowodować zwiększenie marży, oprocentowania czy nawet doprowadzić do wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank, dlatego warto najpierw przeanalizować zapisy umowy pod kątem ewentualnych konsekwencji.

Jeżeli bank odmawia zwrotu niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej bądź nie jesteś pewny, czy rezygnacja z zawartej umowy ubezpieczenia w świetle postanowień umownych faktycznie będzie korzystna – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, przeanalizujemy Twoją umowę i pomożemy w sporze z kredytodawcą!

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi