Aktualności

/ Koniec z egzekucją przedawnionych długów – nowe uprawnienia dłużników

Koniec z egzekucją przedawnionych długów – nowe uprawnienia dłużników
2020-09-02

Egzekucja komornicza przedawnionego długu – czy to zgodne z prawem?

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 21 sierpnia 2019 r. miała rozwiązać problem egzekucji przedawnionych długów. Otóż, zgodnie z art. 804 § 2 k.p.c. jeśli z treści tytułu wykonawczego (nakazu zapłaty, wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności) wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu z którego wynika, że doszło do przerwania przedawnienia roszczenia, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Innymi słowy, jeśli wierzyciel skierował do komornika wniosek egzekucyjny o egzekucję przedawnionego roszczenia, komornik powinien odmówić wszczęcia egzekucji i zwrócić wniosek egzekucyjny dla wierzyciela. Jak to wygląda w praktyce? Z naszego dotychczasowego doświadczenia, na kanwie spraw z którymi zgłaszają się do nas Klienci, wynika, że ciągle dochodzi do wszczynania przez komorników egzekucji przedawnionych długów – pomimo obowiązywania nowych przepisów od ponad roku. Z czego to wynika? Odpowiadając na to pytanie, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na to, że w poprzednim stanie prawym (jak również obecnie) komornicy nie byli i nie są aktualnie uprawnieni do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Innymi słowy, komornik zawsze działa na zlecenie wierzyciela i podejmuje czynności egzekucyjne, które zostaną mu zlecone. Ponadto, kwestię przedawniania roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym do tej pory zawsze rozstrzygały sądy w ramach powództwa przeciwegzekucyjnego, które z pewnością miały do tego lepsze przygotowanie merytoryczne. Niewątpliwie, czym innym jest jednak brak legitymacji komornika do badania czy roszczenie stwierdzone nakazem zapłaty/wyrokiem jest zasadne czy wymagalne (wszak o tym rozstrzygnął już wcześniej sąd), a czym innym jest obowiązek działania rzez komornika w granicach prawa. Skoro, zatem ustawodawca nałożył na komornika obowiązek badania przedawnienia roszczeń kierowanych do egzekucji komorniczych, wydawałoby się, że w oparciu o powyżej powołane przepisy nie powinno dochodzić do nadużyć, które spotkamy w praktyce, a komornicy powinni odmawiać wszczęcie egzekucji przedawnionego roszczenia.

Co zrobić gdy doszło do wszczęcia egzekucji komorniczej przedawnionego długu?

Przypomnieć należy, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104) roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają z tym dniem skutkom przedawnienia określonym w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W przypadku, gdy doszło do wszczęcia egzekucji dotyczącego przedawnionego długu dłużnik powinien złożyć wniosek do komornika o umorzenia postępowania egzekucyjnego. Komornik zobowiązany jest umorzyć postępowanie w całości lub części na wniosek  gdy zażąda tego dłużnik, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany. W przypadku odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego, dłużnikowi przysługuje skarga na czynności komornika, którą składa się do sądu.

Złożenie wniosku o umorzenie postępowania powinno być poprzedzone szczegółową analizą prawną w zakresie przedawnienia roszczenia, mając na uwadze w szczególności przepisy przejściowe zawarte w ustawie z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która skróciła ogólne terminy przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat.

********

Nowoczesne Centrum Antywindykacji bezpłatnie analizuje sprawy Klientów, którzy zgłaszają się do Nas z powyższymi problemami. Prześlij do nas niezbędne dokumenty (nakaz zapłaty, wyrok z klauzulą wykonalności, oraz dokumenty otrzymane od komornika) w celu prawnej oceny przedawnienia roszczenia egzekwowanego przez komornika. Posiadamy sprawdzone metody na wyjście ze spirali zadłużenia i skuteczne sposoby na walkę z komornikami. Skutecznie walczymy o prawa Dłużników. Od lat zajmujemy się takimi sprawami, ciesząc się zaufaniem i satysfakcją swoich Klientów.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi