image
image image
image
Usługi prawne

Pomoc dla zadłużonych

Nowoczesne Centrum Antywindykacji oferuje usługi w zakresie antywindykacji i ochrony praw Dłużników będących zarówno osobami fizycznymi jak i przedsiębiorcami.

Czym jest Antywindykacja?

Poprzez antywindykację rozumiemy ogół czynności prawno-procesowych oraz czynności faktycznych mających na celu w szczególności uniemożliwienie wierzycielowi uzyskanie orzeczenia sądowego, które nie odpowiadałoby rzeczywistemu stanowi faktycznemu i byłoby sprzeczne z prawem. Celem szeroko rozumianych działań antywindykacyjnych jest obrona praw dłużnika przed wierzycielami, firmami windykacyjnym, organami sądowymi i egzekucyjnymi.

Co robimy?

Nowoczesne Centrum Antywindykacji podejmuje w interesie Dłużników szereg działań antywindykacyjnych na każdym etapie postępowania windykacyjnego, tj. na etapie polubownym, na etapie sądowym oraz na etapie komorniczym.

 • reprezentujemy Dłużników w negocjacjach z bankami, parabakami, firmami windykacyjnymi w celu zminimalizowania wysokości Twojego zadłużenia;
 • reprezentujemy Dłużników w postępowaniach sądowych; sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma procesowe (m.in.: pozwy, odpowiedzi na pozew, zarzuty w postępowaniu nakazowym, odpowiedzi na zarzuty, sprzeciwy
  w postępowaniu upominawczym, odpowiedzi na sprzeciwy, zażalenia, apelacje, skargi o wznowienie postępowania, skargi na orzeczenia referendarza sądowego, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności), reprezentujemy Dłużników na rozprawach i posiedzeniach sądowych;
 • reprezentujemy Dłużników w postępowaniach komorniczych; składamy wszelkiego rodzaju wnioski i pisma w celu obrony praw Dłużnika przed działaniami komornika i wierzyciela.

A w szczególności:

 • pomagamy wygrać spór sądowy z bankiem albo firmą pożyczkową oraz Funduszem Sekurytyzacyjnym;
 • pomagamy zmniejszyć wysokość zadłużenia (umarzamy długi);
 • pomagamy wstrzymać egzekucję komorniczą;
 • pomagamy umorzyć egzekucję komorniczą;
 • pomagamy w uchyleniu nakazu zapłaty;
 • pomagamy w uchyleniu Bankowego Tytułu Egzekucyjnego ( BTE);
 • pomagamy uzyskać odszkodowanie za bezprawnie zlicytowany przez komornika majątek dłużnika;
 • pomagamy odzyskać zwrot składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej kredytu lub pożyczki;
 • pomagamy odzyskać od firm pożyczkowych bezprawnie wyegzekwowaną lub spłaconą pożyczkę w zakresie wygórowanych kosztów pożyczki (opłata przygotowawcza, ubezpieczenie, opłata prowizyjna, opłata za obsługę w domu, etc.);
 • pomagamy odzyskać bezprawnie pobrane opłaty przez pośredników finansowych przy udzielaniu kredytu albo pożyczki;

Oddłużanie – komu pomagamy?

Nowoczesne Centrum Antywindykacji osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Podejmujemy działania antywindykacyjne w imieniu osób posiadających zadłużenie w:

 • bankach komercyjnych,
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK),
 • firmach pożyczkowych, w szczególności: Profi Credit Polska S.A. (Bielsko-Biała), Provident Polska S.A. (Wrocław), Dailly Finanse Sp. z o.o. (Suwałki), Benmei Sp. z o.o. (Katowice), Aasa Polska (Warszawa), GCM Global Collection Sp. zo.o. (pożyczki skupione od VIVUS Finanse Sp. z o.o.), Optima Sp. z o.o. (Gdańsk), Solven Finance  Sp. z o.o. (Szczecin), pl (Warszawa),   Profinet S.A. (Tychy), Prometeusz Finanse Sp. z o.o. (Kielce), Takto Finanse Sp. z o.o. (Wrocław), Care Cash Sp. z o.o. (Wrocław), Krajowe Centrum Windykacji
  Sp. z o.o.
  (Warszawa), RC Capital Sp. z o.o. (Wrocław), Obligo S.A. ( Łódź); Euroexpert Sp. z o.o. (Bydgoszcz);
 • Funduszach Sekurytyzacyjnych, w szczególności PROKURA Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny zamknięty, BEST NSFIZ, HOIST NSFIZ, OMEGA NSFIZ, KREDYT INAKSO NSFIZ, ALTUS NSFIZ, ULTIMO NSFIZ, easyDEBT NSFIZ, EOS 1 NSFIZ, INTRUM JUSTITIA NSFIZ, PRESCO INVESTMENT NSFIZ, DEBITO NSFIZ, HORYZONT NSFIZ, AGIO PLUS NSFIZ, TAKTO NSFIZ, UNIVERSE NSFIZ, CENTAURIS 2 NSFIZ, FORTUNATO
 • firmach windykacyjnych i podmiotach zajmujących się masowym obrotem wierzytelnościami, w szczególności: Alektum Capital AG (Szwajcaria), Alektum Inkasso Sp. z o.o. ( Wrocław), Lidorff S.A. (Wrocław).

Nie warto czekać do momentu kiedy będzie już za późno na pomoc. Nie ignoruj pisma z sądu albo komornika. Jeśli otrzymałaś/-eś nakaz zapłaty z sądu zgłoś się do Nas niezwłocznie.

Nowoczesne Centrum Antywindykacji bezpłatnie analizuje sprawy klientów, którzy zgłaszają się do Nas z powyższymi problemami. Posiadamy sprawdzone metody na wyjście ze spirali zadłużenia i skuteczne sposoby na walkę z prawnikami wierzycieli i działaniami komornika. Skutecznie walczymy o prawa Dłużników. Od lat zajmujemy się takimi sprawami, ciesząc się zaufaniem i satysfakcją swoich Klientów.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

01

Obrona Przed Komornikiem

Nowoczesne Centrum Antywindykacji oferuje kompleksową obsługę postępowań egzekucyjnych dla Dłużników i uczestników postępowania egzekucyjnego.

Nadzorujemy przede wszystkim poprawność czynności egzekucyjnych podejmowanych przez komornika i zasadność wniosków składanych przez wierzycieli w toku postępowania egzekucyjnego. Pomagamy zminimalizować koszty postępowania egzekucyjnego. Podejmujemy działania mające na celu ograniczenie sposobów egzekucji zastosowanych przez komornika zgodnie z zasadą proporcjonalności. Pomagamy skutecznie wstrzymać lub uniknąć licytacji mieszkania albo ruchomości.

Celem naszych działań jest przeciwdziałanie lub zawieszenie albo umorzenie egzekucji komorniczej, a także wyeliminowanie albo zminimalizowanie szkód jakie mogą powstać w majątku Dłużnika wskutek niezgodnego z prawem sposobu prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika lub wierzyciela.

 • reprezentujemy Dłużników w postępowaniach o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;
 • reprezentujemy Dłużników w postępowaniach o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji;
 • reprezentujemy Dłużników w postępowaniach zażaleniowych na postanowienie
  w przedmiocie nadania wykonalności;
 • reprezentujemy małżonków Dłużników w celu ich ochrony przed egzekucją komorniczą;
 • reprezentujemy Klientów, którym komornik zajął ruchomości niestanowiące własności Dłużnika;
 • składamy skargi na czynności komornika;
 • składamy wnioski o umorzenie egzekucji komorniczej;
 • składamy wnioski o zawieszenie egzekucji komorniczej;
 • składamy wnioski o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie egzekucji komorniczej;
 • składamy wnioski o podjęcie nadzoru samorządowego nad działalnością komornika,
 • składamy wnioski do sądu egzekucyjnego o podjęcie nadzoru judykacyjnego w celu wydania zarządzeń zmierzających do zapewnienia należytego wykonania egzekucji.

Ochrona Przed Komornikiem

W trakcie egzekucji komorniczej, jak w każdej innej sprawie cywilnej, niezwykle istotne jest przestrzeganie terminów do złożenia środków zaskarżenia. Czas na reakcję Dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym jest niezwykle krótki i wynosi zazwyczaj 7 dni
(np. skargę na czynności komornika składamy w ciągu 7 dni od podjęcia czynności przez komornika, zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności należy złożyć w ciągu 7 dni od odebrania od komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji).  Po upłynie powyższego terminu szanse na obronę i uzyskanie korzystnego wyroku maleją w zasadzie do zera. Wskutek zaniedbania polegającego na zrezygnowaniu z obrony w ustawowo określonym do tego terminie, Twoja sytuacja ulegnie znacznemu pogorszeniu.

Obrona Przed Komornikiem
02

Obrona Przed Funduszem Sekurytyzacyjnym

Nowoczesne Centrum Antywindykacji zapewnia kompleksową obsługę postępowań sądowych dla Dłużników, którzy zostali pozwani przez Fundusz sekurytyzacyjny lub inny podmiot gospodarczy zajmujący się masowym skupem długów.

Często zgłaszają się do Nas Klienci, którzy otrzymali wezwanie do zapłaty lub pozew od Funduszu Sekurytyzacyjnego pomimo, że Klienci nie zaciągali w Funduszu żadnego zobowiązania; nierzadko jednocześnie twierdząc, że nie posiadają żadnych zobowiązań pieniężnych, a wszystkie wcześniejsze kredyty i pożyczki zostały przez nich spłacone.

Czym jest Fundusz Sekurytyzacyjny?

Fundusz sekurytyzacyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie – również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Przedmiotem działalności funduszu inwestycyjnego jest lokowanie środków pieniężnych.

Innymi słowy, Fundusz Sekurytyzacyjny jest instytucją zbiorowego inwestowania, który skupuje w ilościach masowych wierzytelności od innych podmiotów gospodarczych, w szczególności od banków, parabanków lub operatorów telefonii komórkowych. Od momentu skutecznego nabycia wierzytelności przez Fundusz Sekurytyzacyjny, to właśnie tylko Fundusz będzie uprawniony do dochodzenia wierzytelności przysługującej wcześniej bankowi albo innemu podmiotowi gospodarczemu.

Do aktualnie funkcjonujących na rynku Funduszów Sekurytyzacyjnych, z którymi możemy się najczęściej spotkać, należą: PROKURA Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny zamknięty, BEST NSFIZ, HOIST NSFIZ, OMEGA NSFIZ, KREDYT INAKSO NSFIZ, ALTUS NSFIZ, ULTIMO NSFIZ, easyDEBT NSFIZ, EOS 1 NSFIZ, INTRUM JUSTITIA NSFIZ, PRESCO INVESTMENT NSFIZ, DEBITO NSFIZ, HORYZONT NSFIZ, AGIO PLUS NSFIZ, TAKTO NSFIZ, UNIVERSE NSFIZ, CENTAURIS 2 NSFIZ, FORTUNATO NSFIZ.

Pomagamy wygrać spór sądowy z Funduszem Sekurytyzacyjnym

Sądowa praktyka dochodzenia wierzytelności pokazuje, że Fundusze Sekurytyzacyjne, dochodzą roszczeń z tytułu umów pożyczek albo umów kredytowych popełniają wiele błędów, domagając się zasądzenia należności, które nie istnieją albo uległy przedawnieniu. Jak się bronić w takiej sytuacji? Jakie zarzuty wówczas należy podnieść? Wszystko zależy oczywiście od stanu faktycznego konkretnej sprawy. Tytułem  przykładu wskazać należy najczęściej podnoszone zarzuty w obronie Dłużników: zarzut nieistnienia i bezpodstawności roszczenia, zarzut nieuwodnienia roszczenia, zarzut nieważności umowy pożyczki/kredytu, zarzut przedwczesności powództwa (z uwagi chociażby na nie wypowiedzenie albo bezskuteczne wypowiedzenie umowy pożyczki/kredytu), zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z deklaracją wekslową, zarzut częściowego lub całkowitego spełnienia świadczenia przez dłużnika czy zarzut przedawnienia roszczenia.

W jakim terminie możemy podjąć obronę przed Funduszem Sekurytyzacyjnym?

W sporze sądowym z Funduszem Sekurytyzacyjnym, jak w każdej innej sprawie sądowej, niezwykle istotne jest przestrzeganie terminów do złożenia środków zaskarżenia. Termin do złożenia zarzutów/ sprzeciwu od nakazu zapłaty lub apelacji od wyroku wynosi 14 dni od doręczenia – odpowiednio – nakazu zapłaty wraz z pozwem lub wyroku z uzasadnieniem. Po upływnie powyższego terminu szanse na obronę i uzyskanie korzystnego wyroku maleją w zasadzie od zera. Wskutek zaniedbania polegającego na zrezygnowaniu z obrony w ustawowo określonym do tego terminie, orzeczenie sądowe staje się prawomocne, a Fundusz po uzyskaniu klauzuli wykonalności skieruje sprawę do komornika.

Obrona Przed Funduszem Sekurytyzacyjnym
03

Unieważnienie Nakazu Zapłaty i BTE (Bankowy Tytuł Egzekucyjny)

Nowoczesne Centrum Antywindykacyjne podejmuje w imieniu swoich Klientów czynności mające na celu uchylenie prawomocnych orzeczeń sądowych:  nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), wyroku sądowego, a ponadto bankowego tytułu  egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Naszym celem jest pozbawienie wierzyciela dokumentu w oparciu o który mógłby prowadzić egzekucję komorniczą.

Unieważnienie Nakazu Zapłaty

Nowoczesne Centrum Antywindykacji zapewnia kompleksową obsługę postępowań sądowych dla Dłużników, którzy zostali pozwani przez swoich wierzycieli, w szczególności przez banki, firmy pożyczkowe bądź swoich kontrahentów.

Często zgłaszają się do Nas Klienci, którzy otrzymali z Sądu nakaz zapłaty wraz z pozwem, twierdząc, że roszczenie dochodzone przez wierzyciela z różnych powodów jest zupełnie bezpodstawne. Niestety w niemal połowie tych przypadków Klienci poszukują porady u prawnika, gdy jest już za późno, tzn. w momencie gdy upłynął już termin do złożenia sprzeciwu.

Przypominamy, że termin do złożenia zarzutów/ sprzeciwu od nakazu zapłaty lub apelacji od wyroku wynosi 14 dni od doręczenia – odpowiednio – nakazu zapłaty wraz z pozwem lub wyroku z uzasadnieniem. Po upływnie powyższego terminu szanse na obronę
i uzyskanie korzystnego wyroku maleją w zasadzie od zera. Wskutek zaniedbania polegającego na zrezygnowaniu z obrony w ustawowo określonym do tego terminie, orzeczenie sądowe staje się prawomocne, a wierzyciel po uzyskaniu klauzuli wykonalności skieruje sprawę do komornika.

Uchylenie BTE (BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY)

Nowoczesne Centrum Antywindykacji oferuje pomoc dla Dłużników, w stosunku do których prowadzona jest egzekucja komornicza z wniosku Banku na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE). W sprawach sprzedanych przez Bank do Funduszu Sekurytyzacyjnego, w większości przypadków jesteśmy w stanie udowodnić, że wierzytelność wynikająca z bankowego tytułu egzekucyjnego uległa w całości przedawnieniu i jednocześnie pozbawić Fundusz szans na odzyskanie należności na drodze sądowej i komorniczej.

Czym jest Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE)?

Bankowy Tytuł Egzekucyjny – to pozasądowy tytuł egzekucyjny stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która bezpośrednio dokonała z nim czynności bankowej lub która była dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynikało bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Innymi słowy, bankowy tytuł egzekucyjny to dokument potwierdzający istnienie zadłużenia wynikającego w szczególności z kredytu albo pożyczki bankowej wystawiany samodzielnie przez bank. Do wszczęcia egzekucji komorniczej potrzebne jest jedynie zaopatrzenie przez Sąd bankowego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności. Sąd nadaje taką klauzulę w postępowaniu niejawnym bez możliwości badania zasadności i istnienia roszczenia bankowego, ograniczając się jedynie do kwestii formalnoprawnych.

Instytucja bankowego tytułu egzekucyjnego obowiązywała w polskim porządku prawnym do dnia 1 sierpnia 2016 r. Jednakże bankowe tytuły egzekucyjne wydane przed tą datę nadal funkcjonują w obrocie prawnym, a na ich podstawie prowadzone są postępowania egzekucyjne. W dniu 14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt. P 45/12 uznał, że przepisy dopuszczające na wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych  oraz na wszczynanie na ich podstawie postępowań egzekucyjnych przez banki narusza konstytucyjną zasadę równości.

Co robimy?

 • weryfikujemy poprawność bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez bank;
 • pomagamy Dłużnikom odzyskać pieniądze wyegzekwowane przez bank na podstawie bezprawnie wystawionego bankowego tytułu egzekucyjnego;
 • pomagamy Dłużnikom, w stosunku do których prowadzona jest egzekucja komornicza na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego;
 • pomagamy Dłużnikom, w stosunku do których egzekucja komornicza prowadzona na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego została umorzona, a należność dla banku nie została w całości spłacona;
 • pomagamy Dłużnikom, w stosunku do których egzekucja komornicza prowadzona na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego została umorzona, a wierzytelność została sprzedana przez bank dla Funduszu Sekurytyzacyjnego.
Unieważnienie Nakazu Zapłaty i BTE (Bankowy Tytuł Egzekucyjny)
04

Negocjacje

Nowoczesne Centrum Antywindykacji reprezentuje Klientów w procesach restrukturyzacyjnych zobowiązań. Udzielamy wsparcia prawnego na każdym etapie negocjacji z wierzycielami. Prowadzimy negocjacje w imieniu konsumentów z bankami, parabankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi, a także z innymi podmiotami gospodarczymi. Prowadzimy także rozmowy z wierzycielami przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością i upadłością likwidacyjną.

Restrykturyzacje

Opracowujemy szczegółowe warunki restrukturyzacji zobowiązań, przygotowujemy projekty aneksów, ugód czy porozumień. Podejmujemy działania zmierzające do zminimalizowania wysokości zadłużenia, w tym pomagamy w prowadzeniu negocjacji zmierzającymi do zmiany oprocentowania pożyczki/kredytu, odroczenia lub likwidacji pozaodsetkowych kosztów pożyczki, a także zmiany okresu spłaty zadłużenia. Prowadzimy w imieniu Klienta negocjacje zmierzające do umorzenia długu na każdym etapie windykacji: na etapie polubownym, na etapie postępowania sądowego oraz na etapie postępowania egzekucyjnego.

Posiadamy skuteczne i sprawdzone techniki negocjacyjne (tzw. „know how”) pozwalające na osiągnięcie najkorzystniejszego dla Klienta rozwiązania w rozmowach z największymi instytucjami finansowymi i zakładami ubezpieczeń.

Negocjacje
Przejdź do konkretnej usługi
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi