image
image image
image
Usługi prawne

Prawa pracownika

Nowoczesne Centrum Antywindykacji świadczy kompleksowe usługi na rzecz pracowników jako słabszych stron stosunku prawnego. Naszym celem jest skuteczne wyegzekwowanie praw pracowniczych w relacjach pracownik – pracodawca, w szczególności prawa do godziwego wynagrodzenia za pracę, prawa do odpoczynku, prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawa do równego traktowania w zatrudnieniu oraz prawa do trwałości stosunku pracy.

Kiedy pracodawca narusza prawa pracownika – pomoc prawna dla pracowników

Co robimy?

 • pomagamy uzyskać odszkodowanie w razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę;
 • pomagamy pracownikom będących ofiarami mobbingu uzyskać od pracodawcy odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę;
 • reprezentujemy pracowników w sprawach o ustalenie stosunku pracy;
 • reprezentujemy pracowników w sprawach o przywrócenie do pracy,
 • pomagamy odzyskać należne pracownikom, wynagrodzenie za pracę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, diety za podróże służbowe,  odprawy rentowe, emerytalne oraz pośmiertne;
 • pomagamy uzyskać odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  w ramach grupowego zwolnienia;
 • reprezentujemy pracowników w procesach odszkodowawczych o naruszenie zakazu konkurencji;
 • reprezentujemy pracowników sprawach odpowiedzialności materialnej pracowników;
 • składamy sprzeciwy od nałożonej kary pieniężnej oraz pozwy o uchylnie kary porządkowych;
 • prowadzimy postępowania administracyjne i sądowe z ZUS i KRUS
  w sprawach o świadczenia emerytalne oraz w innych sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • bronimy pracowników w sprawach o odszkodowanie za poniesioną szkodę wyrządzoną pracodawcy.
Przejdź do konkretnej usługi
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi