image
image image
image
Usługi prawne

Prawa pracownika

Nowoczesne Centrum Antywindykacji świadczy kompleksowe usługi na rzecz pracowników jako słabszych stron stosunku prawnego. Naszym celem jest skuteczne wyegzekwowanie praw pracowniczych w relacjach pracownik – pracodawca, w szczególności prawa do godziwego wynagrodzenia za pracę, prawa do odpoczynku, prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawa do równego traktowania w zatrudnieniu oraz prawa do trwałości stosunku pracy.

Jakie są prawa pracownika?

Prawa pracownika są szeroko opisane w Kodeksie pracy, który jest stale aktualizowany i dopasowywany do aktualnych realiów pracowników oraz pracodawców. Zawiera on bardzo wiele praw, które przysługują osobom pracującym w Polsce. Jednym z podstawowych uprawnień jest prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę czy prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracodawca nie będzie przestrzegał praw pracownika, które zostały przedstawione w Kodeksie pracy, grozi mu kara grzywny lub kara pozbawienia wolności.

Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych praw pracownika:

 • Prawo do wykonywania pracy zgodnie z warunkami określonymi w umowie o pracę.

 • Prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.

 • Zasada równości praw pracowniczych.

 • Prawo do wypoczynku.

 • Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 • Swoboda nawiązywania stosunków pracy.

 • Prawo do poszanowania godności.

 • Zakaz dyskryminacji.

 • Prawo do tworzenia organizacji i przystępowania do tych organizacji.

To tylko kilka przykładów z całego zbioru praw, jakie posiada każdy pracownik. Należy zatem zapoznać się z nimi przed podpisaniem umowy o pracę i egzekwować je w sytuacji, gdy nie są szanowane.

Ochrona praw pracownika

Zgłoś się do nas, jeśli Twoje prawa jako pracownika zostały naruszone. Od lat zajmujemy się bowiem ochroną praw wszystkich pracowników. Udzielimy Ci przede wszystkim kompleksowych porad prawnych, a także przygotujemy skargę na pracodawcę lub pozew do sądu pracy. Skarga na pracodawcę jest dobrą alternatywą dla pozwu do sądu pracy, ponieważ pozwala zachować anonimowość osobie, która ją składa.

Tego typu pisma muszą zawierać:

 • nazwę, miejscowości i datę,

 • adres placówki, do której kierowana jest skarga,

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby składającej,

 • nazwę i adres zakładu pracy,

 • opis zarzutów wobec pracodawcy.

Jeśli chodzi o pozew do sądu pracy, najczęściej kieruje się go w sytuacji, gdy pracodawca nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia w terminie lub zwolnił go bezpodstawnie. Powodem składania pozwu jest również domaganie się uzyskania odszkodowania z powodu wypadku przy pracy albo choroby zawodowej, a także stosowanie przez pracodawcę mobbingu czy dyskryminacja pracownika.

Kiedy pracodawca narusza prawa pracownika – pomoc prawna dla pracowników

Co robimy?

 • pomagamy uzyskać odszkodowanie w razie nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę;
 • pomagamy pracownikom będących ofiarami mobbingu uzyskać od pracodawcy odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę;
 • reprezentujemy pracowników w sprawach o ustalenie stosunku pracy;
 • reprezentujemy pracowników w sprawach o przywrócenie do pracy,
 • pomagamy odzyskać należne pracownikom, wynagrodzenie za pracę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, diety za podróże służbowe,  odprawy rentowe, emerytalne oraz pośmiertne;
 • pomagamy uzyskać odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  w ramach grupowego zwolnienia;
 • reprezentujemy pracowników w procesach odszkodowawczych o naruszenie zakazu konkurencji;
 • reprezentujemy pracowników sprawach odpowiedzialności materialnej pracowników;
 • składamy sprzeciwy od nałożonej kary pieniężnej oraz pozwy o uchylnie kary porządkowych;
 • prowadzimy postępowania administracyjne i sądowe z ZUS i KRUS
  w sprawach o świadczenia emerytalne oraz w innych sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • bronimy pracowników w sprawach o odszkodowanie za poniesioną szkodę wyrządzoną pracodawcy.
Przejdź do konkretnej usługi
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi