image
image image
image
Usługi prawne

Upadłość konsumencka

Nowoczesne Centrum Antywindykacji reprezentuje Klientów w postępowaniach dotyczących upadłości konsumenckiej. Oferta dotycząca upadłości konsumenckiej dotyczy głównie Klientów, którzy wpadli w tzw. spiralę zadłużenia, przy czym należy mieć na uwadze, że upadłość konsumencka nie wchodzi w rachubę, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Chcesz spłacić jedynie część zadłużenia? Chcesz uniknąć konieczności płacenia odsetek z chwilą ogłoszenia upadłości? Chcesz, aby toczące się przeciwko Tobie postępowanie sądowe zostało zawieszone? Chcesz, aby komornik dał Ci spokój? Chcesz usunąć swój wpis z BIK i rejestru dłużników niewypłacalnych? Ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie !!!

Naszym priorytetem jest pomoc Dłużnikowi w zakresie jego oddłużenia na etapie sądowym poprzez skuteczne uniemożliwienie wierzycielowi uzyskanie tytułu wykonawczego. Oferta upadłości konsumenckiej to kolejna szansa na wyjście z długów, dodatkowa procedura oddłużeniowa, która przeznaczona w szczególności dla osób, w stosunku do których prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne i które nie mogą poradzić sobie ze spłatą swoich długów.

Z uwagi na to, że dłużnicy są często zainteresowani ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w swojej sprawie, jesteśmy oczywiście otwarci na pomoc w tego typu sprawach.

Co to jest upadłość konsumencka?

Termin upadłości konsumenckiej został wprowadzony do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego 31 marca 2009 roku. 31 grudnia 2014 roku wprowadzona została zaś nowelizacja upadłości konsumenckiej. Jak widać, jest to więc stosunkowo nowe rozwiązanie, dlatego dla wielu osób może być niejasne. Postaramy się zatem pokrótce wytłumaczyć termin upadłości konsumenckiej. Otóż jest to redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Warunkiem ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest wykazanie, że dłużnik stał się niewypłacalny, a jego sytuacja finansowa nie jest wypadkową umyślnych działań lub rażącego niedbalstwa, ale wynika z przyczyn nadzwyczajnych i niezależnych od dłużnika (choroba, wypadek, utrata pracy). Ogłoszenie upadłości jest możliwe raz na 10 lat, a decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wydaje sąd rejonowy na wniosek dłużnika. Warto mieć na uwadze fakt, że wierzyciele nie mają prawa wszczęcia tego rodzaju postępowania.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Co robimy?

 • analizujemy dokumenty przedstawiające sytuację majątkową Klienta;
 • wydajemy opinie prawne w przedmiocie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • informujemy Klientów o skutkach prawnych ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • pomagamy w całkowitym lub częściowym umorzeniu zobowiązań na gruncie postępowania upadłościowego;
 • przygotowujemy i składamy imieniu Klienta wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • reprezentujemy Naszych Klientów przed sądem podczas całego postępowania, w szczególności podejmujemy interwencję kiedy sąd nie wyda postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej;
 • składamy pisma procesowe, w tym zażalenia na postanowienia o odmowie ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • składamy w imieniu Klientów wnioski o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu;
 • składamy w imieniu Klientów wnioski o ustalenie planu spłaty;
 • reprezentujemy Klientów na Zgromadzeniu Wierzycieli w celu zawarcia układu;
 • reprezentujemy Klientów w rozmowach z syndykiem celem niezwłocznego sporządzenia spisu majątku upadłego oraz ustalenia wszystkich aktywów majątku;
 • składamy wnioski o umorzenie zobowiązań upadłego w przypadku braku podstaw do sporządzania planu spłaty wierzycieli.

Dokumenty potrzebne do wniosku o upadłość konsumencką:

W celu usprawnienia współpracy z Klientami, podajemy listę dokumentów, z którymi powinni się Państwo do Nas zgłosić:

 • aktualny wykaz posiadanego majątku wraz z szacunkową wyceną (w szczególności listę posiadanych nieruchomości oraz ruchomości, tj. samochód, komputer, telefon, telewizor, sprzęt RTV i AGD, itp.), a także ilość posiadanych środków pieniężnych;
 • spis wierzycieli wraz z podaniem aktualnej wysokości zadłużenia i terminów zapłaty należności przysługujących wierzycielowi;
 • skany/kserokopie umów będących źródłem zobowiązań, w szczególności: umowy pożyczki, umowy kredytowej, umowy najmu mieszkania, umowy ubezpieczenia, etc.
 • dowody wszystkich dokonanych dotychczas wpłat na poczet zadłużenia;
 • skan/kserokopia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenia od pracodawcy lub innych dokumentów potwierdzających aktualną wysokość uzyskiwanych dochodów;
 • skany/kserokopie dokumentów z postępowania sądowego lub/i egzekucyjnego, o ile takie postępowanie zostało już wszczęte (np. nakaz zapłaty/wyrok sądowy, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie nieruchomości).

*********

Masz zadłużenie w banku albo firmie pożyczkowej (parabanku)? Toniesz w długach? Nie możesz sobie poradzić ze spłatą wymagalnych zobowiązań? Komornik egzekwuje Twój majątek? Daj sobie pomóc i skontaktuj się z Nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę! Pomożemy Ci wyjść z problemów finansowych i pozbyć się długu. Pomożemy rozwiązać inne problemy prawne, które spędzają Ci sen z powiek i nie pozwalają normalnie funkcjonować w życiu codziennym.

Przejdź do konkretnej usługi
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi