image
image image
image
Usługi prawne

Upadłość konsumencka

Nowoczesne Centrum Antywindykacji reprezentuje Klientów w postępowaniach dotyczących upadłości konsumenckiej. Oferta dotycząca upadłości konsumenckiej dotyczy głównie Klientów, którzy wpadli w tzw. spiralę zadłużenia, przy czym należy mieć na uwadze, że upadłość konsumencka nie wchodzi w rachubę, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Chcesz spłacić jedynie część zadłużenia? Chcesz uniknąć konieczności płacenia odsetek z chwilą ogłoszenia upadłości? Chcesz, aby toczące się przeciwko Tobie postępowanie sądowe zostało zawieszone? Chcesz, aby komornik dał Ci spokój? Chcesz usunąć swój wpis z BIK i rejestru dłużników niewypłacalnych? Ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie !!!

Naszym priorytetem jest pomoc Dłużnikowi w zakresie jego oddłużenia na etapie sądowym poprzez skuteczne uniemożliwienie wierzycielowi uzyskanie tytułu wykonawczego. Oferta upadłości konsumenckiej to kolejna szansa na wyjście z długów, dodatkowa procedura oddłużeniowa, która przeznaczona w szczególności dla osób, w stosunku do których prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne i które nie mogą poradzić sobie ze spłatą swoich długów.

Z uwagi na to, że dłużnicy są często zainteresowani ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w swojej sprawie, jesteśmy oczywiście otwarci na pomoc w tego typu sprawach.

Co to jest upadłość konsumencka?

Termin upadłości konsumenckiej został wprowadzony do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego 31 marca 2009 roku. 31 grudnia 2014 roku wprowadzona została zaś nowelizacja upadłości konsumenckiej. Jak widać, jest to więc stosunkowo nowe rozwiązanie, dlatego dla wielu osób może być niejasne. Postaramy się zatem pokrótce wytłumaczyć termin upadłości konsumenckiej. Otóż jest to redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Warunkiem ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest wykazanie, że dłużnik stał się niewypłacalny, a jego sytuacja finansowa nie jest wypadkową umyślnych działań lub rażącego niedbalstwa, ale wynika z przyczyn nadzwyczajnych i niezależnych od dłużnika (choroba, wypadek, utrata pracy). Ogłoszenie upadłości jest możliwe raz na 10 lat, a decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wydaje sąd rejonowy na wniosek dłużnika. Warto mieć na uwadze fakt, że wierzyciele nie mają prawa wszczęcia tego rodzaju postępowania.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Co robimy?

 • analizujemy dokumenty przedstawiające sytuację majątkową Klienta;
 • wydajemy opinie prawne w przedmiocie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • informujemy Klientów o skutkach prawnych ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • pomagamy w całkowitym lub częściowym umorzeniu zobowiązań na gruncie postępowania upadłościowego;
 • przygotowujemy i składamy imieniu Klienta wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • reprezentujemy Naszych Klientów przed sądem podczas całego postępowania, w szczególności podejmujemy interwencję kiedy sąd nie wyda postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej;
 • składamy pisma procesowe, w tym zażalenia na postanowienia o odmowie ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • składamy w imieniu Klientów wnioski o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu;
 • składamy w imieniu Klientów wnioski o ustalenie planu spłaty;
 • reprezentujemy Klientów na Zgromadzeniu Wierzycieli w celu zawarcia układu;
 • reprezentujemy Klientów w rozmowach z syndykiem celem niezwłocznego sporządzenia spisu majątku upadłego oraz ustalenia wszystkich aktywów majątku;
 • składamy wnioski o umorzenie zobowiązań upadłego w przypadku braku podstaw do sporządzania planu spłaty wierzycieli.

Dokumenty potrzebne do wniosku o upadłość konsumencką:

W celu usprawnienia współpracy z Klientami, podajemy listę dokumentów, z którymi powinni się Państwo do Nas zgłosić:

 • aktualny wykaz posiadanego majątku wraz z szacunkową wyceną (w szczególności listę posiadanych nieruchomości oraz ruchomości, tj. samochód, komputer, telefon, telewizor, sprzęt RTV i AGD, itp.), a także ilość posiadanych środków pieniężnych;
 • spis wierzycieli wraz z podaniem aktualnej wysokości zadłużenia i terminów zapłaty należności przysługujących wierzycielowi;
 • skany/kserokopie umów będących źródłem zobowiązań, w szczególności: umowy pożyczki, umowy kredytowej, umowy najmu mieszkania, umowy ubezpieczenia, etc.
 • dowody wszystkich dokonanych dotychczas wpłat na poczet zadłużenia;
 • skan/kserokopia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenia od pracodawcy lub innych dokumentów potwierdzających aktualną wysokość uzyskiwanych dochodów;
 • skany/kserokopie dokumentów z postępowania sądowego lub/i egzekucyjnego, o ile takie postępowanie zostało już wszczęte (np. nakaz zapłaty/wyrok sądowy, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie nieruchomości).

Ile trwa upadłość konsumencka?

Zastanawiasz się, ile trwa upadłość konsumencka? Czas upadłości konsumenckiej zależy od indywidualnych okoliczności każdej sprawy. Zasadniczo, proces ten rozpoczyna się od momentu, kiedy osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, z powodu przekroczenia swoich możliwości finansowych, staje się niewypłacalna i zgłasza wniosek upadłości konsumenckiej. Od tego momentu cały proces upadłości konsumenckiej, który obejmuje m.in. ustalenie stanu majątkowego dłużnika, rozpoznanie wierzytelności, a także realizację planu spłaty wierzycieli, może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jego dokładny czas zależy od skomplikowania sytuacji finansowej dłużnika, szybkości działania sądu oraz efektywności w zarządzaniu majątkiem dłużnika przez syndyka. To skomplikowany proces wymagający dokładnego rozpatrzenia przez sąd oraz inne zaangażowane strony.

Zastanawiasz się, kiedy można ogłosić upadłość konsumencką? Możliwe jest to w sytuacji, gdy dłużnik staje się niewypłacalny. Proces ten obejmuje szczegółową analizę finansów dłużnika, aby zrozumieć, jak wygląda upadłość konsumencka w jego przypadku i ustalić najlepszą ścieżkę działania.

Upadłość konsumencka – konsekwencje i koszty

Upadłość konsumencka wiąże się z różnymi konsekwencjami i kosztami, które są ważne dla osoby składającej wniosek. Koszty upadłości konsumenckiej obejmują opłaty sądowe, wynagrodzenie syndyka oraz wydatki związane z zarządzaniem masą upadłościową, co łącznie może stanowić znaczną kwotę.

Co do konsekwencji upadłości konsumenckiej, umożliwia ona w wielu przypadkach umorzenie nieuregulowanych długów po zakończeniu postępowania. Jest to bardzo istotny aspekt dla dłużników, którzy nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań.

Zastanawiasz się, jak zachować mieszkanie przy upadłości? I czy w ogóle się da? To zależy od indywidualnych okoliczności sprawy, w tym wartości majątku i sumy długów. W niektórych przypadkach mieszkanie może zostać zachowane, jeśli nie przekracza określonej wartości, jednak często jest ono objęte postępowaniem upadłościowym, aby pokryć część długów. Proces ten wymaga więc starannego rozważenia wszystkich aspektów finansowych oraz prawnych.

Dlaczego warto zdecydować się na profesjonalną pomoc?

Decydując się na profesjonalną pomoc prawną w sprawach upadłości przedsiębiorcy, zyskuje się dostęp do eksperckiej wiedzy i doświadczenia, co jest nieocenione w złożonych procesach prawnych. Specjaliści z kancelarii antywindykacyjnych mają aktualną wiedzę o prawie upadłościowym, co jest ważne dla skutecznego przygotowania i prowadzenia sprawy. Ich doświadczenie w negocjacjach z wierzycielami oraz umiejętność właściwego przygotowania dokumentacji mogą przyspieszyć proces i zwiększyć szanse na pomyślne rozwiązanie sprawy.

Co więcej, korzystanie z profesjonalnych usług prawnych znacząco zmniejsza stres związany z postępowaniem upadłościowym, umożliwiając klientowi skupienie się na innych ważnych aspektach życia. Indywidualne podejście do każdego przypadku, dostosowane do konkretnych potrzeb i okoliczności dodatkowo podnosi wartość takiej współpracy.

*********

Masz zadłużenie w banku albo firmie pożyczkowej (parabanku)? Toniesz w długach? Nie możesz sobie poradzić ze spłatą wymagalnych zobowiązań? Komornik egzekwuje Twój majątek? Daj sobie pomóc i skontaktuj się z Nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę! Pomożemy Ci wyjść z problemów finansowych i pozbyć się długu. Pomożemy rozwiązać inne problemy prawne, które spędzają Ci sen z powiek i nie pozwalają normalnie funkcjonować w życiu codziennym.

Przejdź do konkretnej usługi
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi