Aktualności

/ KREDYT I POŻYCZKA BEZ ODSETEK I INNYCH KOSZTÓW? TO MOŻLIWE!

KREDYT I POŻYCZKA BEZ ODSETEK I INNYCH KOSZTÓW? TO MOŻLIWE!
2017-03-23

Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. nakłada na podmioty prowadzące działalność w segmencie udzielania pożyczek i kredytów szereg obowiązków informacyjnych, jeśli idzie o treść umowy pożyczki lub umowy kredytu. Naruszenie jakiegokolwiek z tych obowiązków powoduje możliwość uruchomienia tzw. sankcji kredytu darmowego. Innymi słowy, w przypadku naruszenia ustawy przez przedsiębiorcę konsumentowi przysługuje prawo do spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów należnych bankowi lub firmie pożyczkowej.

Kiedy nie musimy płacić odsetek i kosztów pożyczki i kredytu?

Zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim w przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Z uprawnienia kredytu/pożyczki darmowej możemy skorzystać m.in. w następujących sytuacjach:

  • umowa kredytu albo pożyczki nie została zawarta w formie pisemnej,
  • w treści umowy kredytu albo pożyczki nie określono czasu obowiązywania umowy,
  • w treści umowy kredytu albo pożyczki nie określono rodzaju kredytu,
  • w treści umowy kredytu albo pożyczki nie określono całkowitej kwoty kredytu/pożyczki,
  • w treści umowy kredytu albo pożyczki nie określono terminu i sposobu wypłaty kredytu/pożyczki,
  • w treści umowy kredytu albo pożyczki nie określono stopy oprocentowania kredytu/pożyczki, zasad i terminów spłaty kredytu/pożyczki, w szczególności kolejności zaliczania rat kredytu/pożyczki konsumenckiej,
  • w treści umowy kredytu albo pożyczki nie podano informacji o prawie konsumenta do spłaty kredytu/pożyczki przed terminem oraz procedury spłaty kredytu/pożyczki przed terminem;
  • w umowie kredytu/pożyczki przekroczona została maksymalna wysokość opłat i odsetek z tytułu zaległości w spłacie kredytu/pożyczki, która nie może być wyższa niż kwota odsetek maksymalnych za opóźnienie;
  • w umowie kredytu/pożyczki przekroczony został ustawowy limit pozaodsetkowych kosztów kredytu/pożyczki (tj. opłata przygotowawcza, wynagrodzenie umowne, prowizja, opłata za obsługę pożyczki/kredytu w domu, opłata za odroczenie płatności raty, koszty ubezpieczenia pożyczki/kredytu).

Katalog naruszeń uprawniających do kredytu darmowego jest o wiele szerszy i zależy od rodzaju kredytu.

Mając na uwadze powyższe, warto zwrócić uwagę, że w ramach umowy pożyczki która została zawarta w każdej innej formie niż pisemna (a zatem w formie ustnej lub przez Internet, przez telefon, przez SMS), pożyczkobiorca nie ma obowiązku spłacać odsetek i innych kosztów pożyczki. Brak zachowania formy pisemnej w odniesieniu do tej umowy powoduje przekształcenie pożyczki na pożyczkę nieoprocentowaną. Innymi słowy – umowa nie zawarta w formie pisemnej będzie ważna, ale jeżeli formy pisemnej nie zachowamy – zwracamy sam kapitał. 

Jak skorzystać z darmowego kredytu / pożyczki?

W celu skorzystania z możliwości spłaty kredytu/pożyczki bez odsetek i kosztów konieczne jest złożenie do kredytodawcy/pożyczkodawcy pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Dopiero po złożeniu takiego oświadczenia konsument nabywa uprawnienie do zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy/pożyczkodawcy.

W jakim terminie można skorzystać z darmowego kredytu / pożyczki?

Uprawnienie do spłaty kredytu/pożyczki bez odsetek i kosztów wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy. Złożenie przez niego oświadczenia przed upływem 1 roku od dnia całkowitej spłaty kredytu/pożyczki powoduje, że konsument jest zwolniony ze wszystkich kosztów, również z kosztów już poniesionych, a więc kredytodawca/pożyczkodawca obowiązany jest zwrócić konsumentowi wcześniej zapłacone przez niego odsetki i inne koszty.

Czy możliwe jest żądanie zwrotu od Banku albo firmy pożyczkowej odsetek i kosztów po spłacie kredytu/pożyczki?

Tak. Jeżeli konsument odsetki lub koszty uprzednio zapłacił na rzecz kredytodawcy/pożyczkodawcy, w majątku konsumenta powstają roszczenia w stosunku do kredytodawcy/pożyczkodawcy o zwrot uiszczonych kwot (art. 410 w zw. z art. 405 k.c.).

**************

Nowoczesne Centrum Antywindykacji bezpłatnie analizuje sprawy klientów, którzy zgłaszają się do Nas z powyższymi problemami. Posiadamy sprawdzone metody na wyjście ze spirali zadłużenia i skuteczne sposoby na walkę z prawnikami wierzycieli. Skutecznie walczymy o prawa Dłużników. Od lat zajmujemy się takimi sprawami, ciesząc się zaufaniem i satysfakcją swoich Klientów.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi