Aktualności

/ UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ WE FRANKACH (NA PRZYKŁADZIE UMOWY KREDYTU DENOMINOWANEGO Z BANKIEM ZACHODNIM WBK S.A.)

UNIEWAŻNIENIE  UMOWY KREDYTOWEJ WE FRANKACH (NA PRZYKŁADZIE UMOWY KREDYTU DENOMINOWANEGO Z BANKIEM ZACHODNIM WBK S.A.)
2017-05-25

Kredyt we frankach

Kredyt denominowany w CHF jest kredytem, w którym kwota kredytu została wyrażona we franku szwajcarskim, a wypłacana i spłacana jest w złotówkach, przy czym z uwagi na brak wiedzy o kursie sprzedaży franka szwajcarskiego kredytobiorca nie wie jaka ostatecznie kwota zostanie mu wypłacona przez bank.

Kredyty denominowane w CHF były najczęściej udzielane przez Credit Agricole Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., PKO BP S.A., PEKAO S.A., Fortis Bank S.A., BPH S.A.

Czy Bank Zachodni WBK S.A. udzielał kredytów denominowanych w CHF?

Oczywiście, nie ulega wątpliwości, że kredyty udzielone przez Kredyt Bank S.A. (obecnie Bank Zachodni WBK S.A.) były kredytami indeksowanymi od CHF, pomimo nazwania ich przez Bank „kredytami denominowanymi (waloryzowanymi)”. Dotyczy to kredytów mieszkaniowych „Ekstralokum”.

Z kolei, gdyby zaufać nazwie kredytów udzielanych przez Bank Zachodni WBK S.A. (nie ówczesny Kredyt Bank S.A.) na powyżej postawione pytanie należałoby odpowiedzieć negatywnie (nazwa kredytu udzielnego przez BZ WBK S.A. brzmiała „umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy / inwestorski”). Po dokładnej analizie treści umowy kredytowej dochodzimy jednak do wniosku, że przedmiotowa umowa jest umową kredytu denominowanego w CHF.

Zwrócić jednak należy szczególną uwagę na poniższe postanowienia umowne:

Artykuł 3.01.1

Bank udziela Kredytobiorcy na podstawie decyzji o udzieleniu kredytu z dnia 31 lipca 2008 r.  kredytu mieszkaniowego w wysokości 200 000 CHF.

Artykuł 3.07.3.  

Uruchomienie kredytu nastąpi na rachunek wskazany w ust. 2, w zależności od waluty rachunku:

3.1. w złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego/negocjowanego kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu płatności, lub

3.2 w walucie kredytu.

W pkt 3.1. umowy mamy do czynienia z klasyczną klauzulą abuzywną. Wypłata kredytu według bieżącego kursu kupna ustalanego przez bank, jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Bank ustala bowiem odgórnie, według sobie tyko znanych zasad, kurs kupa franka szwajcarskiego. Zauważyć jednak należy, że teoretycznie kredyt mógł zostać wypłacony w walucie kredytu zgodnie z art. 3.07.3.2, ale skoro strony umowy postanowiły, że kredyt zostanie uruchomiony na rachunek dewelopera prowadzonego w walucie PLN i strony uzależniły walutę wypłaty od waluty rachunku, to kredytobiorca nie miał nawet roszczenia o wypłatę kredytu w CHF. Innymi słowy, skoro rachunek dewelopera był rachunkiem złotówkowym, a nie dewizowym, to wypłata kredytu mogła nastąpić jedynie w złotych polskich.

Art. 3.09.3

Walutą spłaty kredytu jest CHF. W przypadku spłaty kredytu w złotych polskich realizacja płatności nastąpi przy wykorzystaniu bieżącego kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w dniu realizacji należności Banku.

Art. 3.09.2

Spłata kredytu następować będzie w drodze obciążania w dniu płatności kwotą raty kredytu Konta do obsługi kredytu . Kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia środków na pokrycie wymagalnej raty w dniu poprzedzającym dzień spłaty.

Pewne wątpliwości budzi powyższy zapis. Tutaj mamy do czynienia z dość nietypowym zapisem jak na umowę kredytu denominowanego w CHF. Prima facie, skoro walutą spłaty kredytu jest frank, to trudno mówić tutaj o typowej klauzuli abuzywnej o spłacie rat kredytu wg kursu sprzedaży z tabeli kursowej banku. Oczywiście sam zapis o przeliczaniu wg kursu sprzedaży banku jest sprzeczny z dobrymi obyczajami. Pytanie tylko czy kredytobiorca miał możliwość spłacania kredytu w CHF. Art. 3.09.2 mówi, że spłata kredytu będzie następować w drodze obciążania w dniu płatności kwotą raty kredytu Konta do obsługi kredytu. Konto do obsługi kredytu stanowił rachunek w BZ WBK prowadzony w PLN już przed złożeniem wniosku kredytowego o numerze wskazanym treści Umowy (często prowadzony już przed złożeniem wniosku kredytowego). Skoro zatem kredyt miał być spłacany z rachunku w PLN to musiał być zastosowany mechanizm przeliczenia wg kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązujący w Banku.

Reasumując, już z tych względów, że nie określono w umowie kredytu kwoty kredytu, umowa kredytu jest nieważna w całości (art. 58 k.c. w zw. z art. 69 Prawa bankowego i 353[1] k.c.). W miejscu wskazać należy, że przypomnieć należy, że zgodnie z art. 69 ust. 1 prawa bankowego przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Do essentialia negotii umowy kredytu należą: oddanie przez bank do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie ściśle określonej kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel oraz zobowiązanie kredytobiorcy do korzystania z oddanych do dyspozycji środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

********

Chcesz spłacić tylko kapitał swojego kredytu? Chcesz odzyskać koszty kredytu, takie jak ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenie pomostowe, odsetki i prowizja? Chcesz odzyskać nienależnie pobrane przez bank środki wynikające z niedozwolonych klauzul umownych dotyczących przeliczania rat kredytów z CHF na PLN po kursie sprzedaży CHF banku.  Pamiętaj, że w zdecydowanej większości przypadków roszczenia o unieważnienie umów kredytowych przedawnią się z końcem 2018 r. Nie warto czekać do momentu kiedy będzie już za późno na pomoc.

Nowoczesne Centrum Antywindykacji analizuje sprawy klientów, którzy zgłaszają się do Nas z powyższymi problemami. Posiadamy sprawdzone i skuteczne sposoby na walkęz bankami i ich prawnikami. Skutecznie walczymy o prawa Frankowiczów. Zawodowo  zajmujemy się takimi sprawami, ciesząc się zaufaniem i satysfakcją swoich Klientów.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi