Aktualności

/ Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów spółce Profi Credit Polska

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów spółce Profi Credit Polska
2023-01-13

Prezes UOKiK postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów spółce Profi Credit Polska, zajmującej się udzielaniem pożyczek osobom posiadającym status konsumenta. Wątpliwości wzbudzają stosowane przez spółkę nadzwyczaj intensywne mechanizmy windykacji należności wynikających z zawartych umów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Profi Credit Polska grozi kara w wysokości do 10 % obrotu.

Spis treści:

  1. Uciążliwa windykacja
  2. Brak profesjonalizmu, groźby i obelgi
  3. Co zrobić, gdy windykator uporczywie nas nęka?

Uciążliwa windykacja

Profi Credit Polska jest spółką prowadzącą działalność w zakresie udzielania pożyczek konsumenckich, niejednokrotnie pobierającą z tego tytułu bardzo wysokie opłaty, którymi obciążeni zostają pożyczkobiorcy. W przypadku nieterminowej spłat zadłużenia spółka windykuje zadłużenie, wykorzystując w tym celu wykonywane z dużą intensywnością połączenia telefoniczne, wiadomości głosowe i elektroniczne, korespondencję tradycyjną, a także wizyty przedstawicieli Profi Credit w domach czy miejscu pracy dłużników. Metody windykacji wykorzystywane przez Profi Credit Polska S.A. zwróciły uwagę Prezesa UOKiK, który wszczął postępowanie w sprawie podejrzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez spółkę, z uwagi na stosowanie praktyki polegającej na komunikowaniu się z konsumentami w sposób mogący wywoływać u nich uczucie lęku i zastraszenia.

Z dotychczasowych ustaleń UOKiK wynika, że Profi Credit Polska z nadzwyczajną intensywnością kontaktuje się z dłużnikami, wywierając na nich dużą presję poprzez liczne wiadomości, telefony czy wizyty windykatorów. Automatycznie wysyłane wiadomości o przyszłych jak i zaległych ratach dotyczą różnych zobowiązań, określają różne wartości długu czy terminy ich uregulowania. W ocenie Urzędu może to dezorientować konsumentów, którzy mają prawo do pełnej i jasnej informacji na temat ciążącego na nich długu.

Brak profesjonalizmu, groźby i obelgi

Z informacji przekazanych przez UOKiK wynika, że konsumenci skarżą się na brak profesjonalizmu reprezentantów spółki, którzy w skrajnych przypadkach mają nawet posuwać się do gróźb czy obelg – byleby zmusić dłużnika do uregulowania długu. Jak podaje Urząd, pracownicy Profi Credit w trakcie rozmów telefonicznych oraz wizyt domowych mogą wywoływać u pożyczkobiorców uczucie lęku przed konsekwencjami finansowymi i poddawać ich presji psychicznej. Mają zapowiadać postępowania sądowe, egzekucje komornicze, a także żądać spłaty całości długu. Wątpliwości wzbudza również charakter odwiedzin przedstawicieli spółki w domach i w miejscach pracy oraz brak informowania o rzeczywistych uprawnieniach windykatorów podczas takich wizyt.

UOKiK podkreśla, iż terminowa spłata jest obowiązkiem konsumenta, który zaciągnął pożyczkę. Jeśli jednak konsument nie wywiązuje się terminowo z obowiązku spłaty długu, windykacja powinna odbywać się w sposób profesjonalny, z poszanowaniem praw stron. Windykacja terenowa jest praktyką legalną i stosowaną, ale powinna mieć charakter polubowny, negocjacyjny i dyskretny, bez angażowania osób trzecich (współpracowników, sąsiadów). Nie może w jej trakcie dochodzić do potęgowania u konsumentów stanu obawy o siebie, bliskich i posiadane mienie – zwraca uwagę UOKiK.

Działania Profi Credit Polska mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami i uniemożliwiać prowadzenie merytorycznych rozmów mających na celu doprowadzenie do porozumienia. Sposób komunikowania się, forma kontaktów, a także przekazywane informacje nie powinny wywoływać uczucia lęku, zagrożenia ani presji. Konsumenci zaciągający pożyczkę, mają obowiązek jej terminowej spłaty, jednak nie mogą być osaczani czy zastraszani. Taka sytuacja może zniekształcać ich zachowania, prowadzić do podejmowania niekorzystnych ekonomicznie decyzji,  bądź całkowitego unikania kontaktu z pożyczkodawcą – mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Profi Credit Polska S.A zaprzecza tezom, jakoby komunikacja z klientami, posiadającymi zaległości w spłacie zobowiązania, miała odbywać się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami – podaje spółka w stanowisku przesłanym mediom w odpowiedzi na zarzuty UOKiK. Spółka prowadzi komunikację do klientów posiadających zadłużenie głównie w celu zapobieżenia konieczności przekazania sprawy na drogę sądową, a w konsekwencji wszczęcia egzekucji komorniczej – twierdzi Profi Credit Polska S.A.

Co zrobić, gdy windykator uporczywie nas nęka?

UOKiK informuje, że konsumenci, którzy doświadczyli niewłaściwych praktyk windykacyjnych, mogą skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. W przypadku uporczywego nękania konsumenci mogą również zgłosić zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do organów ścigania. Gdy działania windykacyjne przybierają intensywny, uciążliwy charakter i naruszają prywatność, w konsekwencji wzbudzając w dłużniku poczucie zagrożenia – mogą zostać zakwalifikowane jako przestępstwo tzw. stalkingu.

Wówczas pokrzywdzony powinien zawiadomić organy ścigania, przedstawiając dowody na uciążliwość i uporczywość działań windykacyjnych i złożyć wniosek o ściganie przestępstwa z art. 190a Kodeksu karnego, zagrożonego karą pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Jeśli windykatorzy posuwają się do gróźb, wywołując poczucie zagrożenia zdrowia i życia naszego bądź osób nam bliskich, możemy mieć do czynienia z przestępstwem z art. 191 § 2 Kodeksu karnego zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 5. W takim przypadku również należy zawiadomić prokuraturę o działaniach firmy windykacyjnej i przedstawić dowody przestępstwa, np. nagrania rozmów z windykatorami czy wiadomości otrzymywane od firmy windykacyjnej.

Inną możliwą drogą jest złożenie pozwu o naruszenie dóbr osobistych do sądu.

Należy zwrócić uwagę, że w orzecznictwie sądowym powszechnie przyjmuje się, iż natarczywa windykacja o charakterze nękającym prowadzona bez tytułu wykonawczego jest bezprawna (zob. np. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2013 r., I ACa 31/13 czy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 października 2018 r., I ACa 387/18). Podejmowanie czynności zmierzających do uzyskania przez wierzyciela zaspokojenia należności jest działaniem bezprawnym, gdy wiąże się z nękaniem lub zastraszaniem dłużnika, wtedy musi zostać ocenione jako zawinione naruszenie takich dóbr osobistych jak: godność, wolność, mir domowy, dobre imię, prywatność czy tajemnica korespondencji (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r., VI ACa 403/15 i z dnia 10 czerwca 2011 r., VI ACa 84/11 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2015 r., I ACa 232/15).

O podstawowych zasadach postępowania w przypadku kontaktu z firmą windykacyjną UOKiK informuje na swojej stronie internetowej uokik.gov.pl. UOKiK zamieścił również ogólnodostępny poradnik na temat windykacji, w którym wskazane zostały praktyczne informacje dla konsumentów, dotyczące zasad dobrych praktyk windykacyjnych. 

Jeśli firma windykacyjna stosuje wobec Ciebie uciążliwą windykację, nękając licznymi telefonami, wiadomościami czy listami, zapraszamy do kontaktu z Naszą Kancelarią! Przeanalizujemy Twoją sprawę oraz dobierzemy najlepsze środki ochrony prawnej w celu powstrzymania uporczywej windykacji. 

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi