Aktualności

/ ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEGO UBEZPIECZENIA POMOSTOWEGO PRZY KREDYTACH HIPOTECZNYCH

ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEGO UBEZPIECZENIA POMOSTOWEGO  PRZY KREDYTACH HIPOTECZNYCH
2017-05-10

W wielu umowach kredytów hipotecznych, w tym kredytów frankowych, możemy spotkać postanowienia dotyczące tzw. ubezpieczenia pomostowego (ubezpieczenie spłaty kredytu), którego celem jest zabezpieczenie roszczeń banku w stosunku do kredytobiorcy z tytułu spłaty kredytu do momentu ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego na rzecz banku w postaci hipoteki na nieruchomości kredytobiorcy lub osoby trzeciej wskazanej przez kredytobiorcę.

Przykładowe postanowienia z umowy kredytu dotyczące ubezpieczenia pomostowego.

1. Do momentu ustanowienia hipoteki na wyżej wymienionej Nieruchomości Kredytobiorca ustanawia Zabezpieczenie pomostowe w postaci:

    • ubezpieczenie spłaty kredytu w (…);

2. W przypadku ustanowienia Zabezpieczenia pomostowego w postaci ubezpieczenia spłaty kredytu:

  • pierwsza opłata związana z ubezpieczeniem kredytu potrącana jest bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy w dniu uruchomienia kredytu z kwoty uruchomianego kredytu;
  • opłacenie kolejnych opłat związanych z ubezpieczeniem kredytu następuje w dniu wymagalności raty kredytu poprzez obciążenie konta do obsługi kredytu.
  • Obowiązek wnoszenia opłaty związanej z ubezpieczeniem kredytu trwa do dnia uprawomocnienia się wpisu hipotek do księgi wieczystej.

3. Po uzyskaniu zawiadomienia o dokonaniu i uprawomocnieniu się wpisu hipotek, o których mowa w ust. 1 Bank zwalnia niezwłocznie Zabezpieczenie pomostowe.

Bank może pobierać składki na ubezpieczenie pomostowe jedynie do momentu uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie wpisu hipoteki na nieruchomości. W praktyce, zdarza się, że banki zwalniają kredytobiorców z obowiązku płacenia ubezpieczenia pomostowego dopiero w momencie poinformowania przez klienta o dokonaniu i uprawomocnieniu się hipotek. Taka praktyka jest niezgoda z prawem i niedopuszczalna. W aktualnym orzecznictwie sądowym nie budzi już najmniejszych wątpliwości, że ubezpieczenie pomostowe może być pobierane przez Bank jedynie do momentu uprawomocnienia się postanowienia o wpisie hipoteki. Postanowienia umowne, na podstawie których Bank jednostronnie przedłużał sobie możliwość pobierania ubezpieczenia pomostowego do czasu doręczenia przez kredytobiorcę odpisu księgi wieczystej z wpisaną hipoteką stanowią klauzule niedozwolone (abuzywne). Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2009 r., sygn. akt XVII AmC 512/09, uznał za niedozwolone następujące postanowienie, które zostało wpisane do rejestru klauzul abuzywnych:

„Do czasu przedłożenia odpisu z KW nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia zawierającej prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku na pierwszym miejscu i niezawierającego obciążeń, które nie zostały zaakceptowane przez Bank, oprocentowanie podwyższone jest: a) w przypadku braku księgi wieczystej lub wypłaty kredytu/I transzy kredytu przed uzyskaniem przez Kredytobiorcę tytułu prawnego do nieruchomości stanowiącej przedmiot hipoteki o 2 punkty procentowe, b) w przypadku gdy założona jest księga wieczysta nieruchmości o 1 punkt procentowy. 2. Podwyższone oprocentowanie zostanie zniesione z pierwszym dniem następnego miesiąca od otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1. 3. Bank może odmówić zniesienia podwyższonego oprocentowania, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Kredytobiorca ma zaległości w spłacie kredytu.”

Przykład.

Kredytobiorca w ramach umowy kredytu frankowego z dnia 15 stycznia 2007 r. uzyskał kwotę 350 000 zł na cele mieszkaniowe. Zabezpieczeniem mniejszego kredytu miała być hipoteka ustanowiona na nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy. Do dnia ustanowienia hipoteki, Bank miał uprawnienie do pobierania od kredytobiorcy miesięcznej składki na ubezpieczenie pomostowe w wysokości 100 zł. Kredytobiorca niezwłocznie po podpisaniu umowy złożył do sądu wieczystoksięgowego  wniosek o wpis hipoteki. Postanowienie o wpisie hipoteki uprawomocniło się w dniu 15 lipca 2007 r. Jednak, dopiero w dniu 15 stycznia 2010 r. kredytobiorca dostarczył Bankowi odpis księgi wieczystej. Do tego czasu Bank pobrał od kredytobiorcy kwotę 3600,00 zł tytułem ubezpieczenia pomostowego, pomimo, że w tym przypadku należna z tego tytułu była jedynie kwota 600,00 zł.

Czy możliwe jest żądanie zwrotu od Banku zwrotu nienależnie pobranej składki ubezpieczenia pomostowego po spłacie kredytu?

Tak. Jeżeli kredytobiorca uprzednio zapłacił na rzecz kredytodawcy nienależną mu składkę ubezpieczeniową, w majątku konsumenta powstają roszczenia w stosunku do kredytodawcy o zwrot uiszczonych kwot (art. 410 w zw. z art. 405 k.c.).

W jakim terminie można żądać od Banku zwrotu nienależnie pobranej składki ubezpieczenia pomostowego?

Roszczenie o zwrot nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie pomostowe stanowi roszczenie z tytułu świadczenia nienależnego. Roszczenie takie w stosunku do przedsiębiorcy jakim jest Bank przedawnia się w terminie 10 lat od dnia zapłaty poszczególnej składki ubezpieczeniowej.

 ********

Chcesz spłacić tylko kapitał swojego kredytu? Chcesz odzyskać koszty kredytu, takie jak ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenie pomostowe, odsetki i prowizja? Chcesz odzyskać nienależnie pobrane przez bank środki wynikające z niedozwolonych klauzul umownych dotyczących przeliczania rat kredytów z CHF na PLN po kursie sprzedaży CHF banku.  Pamiętaj, że w zdecydowanej większości przypadków roszczenia o unieważnienie umów kredytowych przedawnią się z końcem 2018 r. Nie warto czekać do momentu kiedy będzie już za późno na pomoc.

Nowoczesne Centrum Antywindykacji analizuje sprawy klientów, którzy zgłaszają się do Nas z powyższymi problemami. Posiadamy sprawdzone i skuteczne sposoby na walkęz bankami i ich prawnikami. Skutecznie walczymy o prawa Frankowiczów. Zawodowo  zajmujemy się takimi sprawami, ciesząc się zaufaniem i satysfakcją swoich Klientów.

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi