Aktualności

/ Telepraca – charakterystyka, umowa, Kodeks pracy

Telepraca – charakterystyka, umowa, Kodeks pracy
2022-03-04

Telepraca to bardzo popularna forma zatrudnienia, w ramach której pracownik wykonuje obowiązki służbowe poza zakładem pracy. Do Kodeksu pracy została wprowadzona w 2007 roku i od tego czasu z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Czym charakteryzuje się telepraca i jak definiuje ją Kodeks pracy? Na te oraz inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Spis treści (kliknij aby szybko przejść):

 1. Co to jest telepraca?
 2. Telepraca – jaka umowa?
 3. Telepraca w Kodeksie pracy

Co to jest telepraca?

Telepraca polega na świadczeniu pracy poza miejscem pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, służących zarówno do wykonywania obowiązków, jak i przekazywania wyników swojej pracy. Telepraca może mieć charakter stały lub hybrydowy, co oznacza, że wówczas pracownik realizuje obowiązki służbowe w formie telepracy tylko w wybrane dni, zaś w pozostałe dni pracuje w siedzibie firmy.

Telepraca – jaka umowa?

Podpisanie umowy o świadczenie telepracy może nastąpić przed nawiązaniem stosunku pracy. Wówczas umowa o pracę powinna zawierać warunki wykonywania pracy w tej formie uzgodnione między stronami. Ponadto podpisanie umowy o świadczenie telepracy może nastąpić także w trakcie trwania stosunku pracy. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku przejście powinno nastąpić na podstawie porozumienia, w którym należy określić warunki wykonywania telepracy. Nie może to być zaś wypowiedzenie umowy zmieniające. Co ważne, wniosek o zmianę charakteru pracy może pochodzić zarówno od pracodawcy, jak i od pracownika. Pracodawca w miarę możliwości powinien przychylić się do wniosku pracownika i umożliwić mu wykonywanie obowiązków służbowych w formie telepracy.

Telepraca w Kodeksie pracy

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy (art. 675–6717) pracownik, który wykonuje swoje obowiązki poza zakładem pracy, jest telepracownikiem. Co mówi o telepracy Kodeks pracy?

 • Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie telepracownikowi narzędzi do wykonywania pracy: komputera, telefonu czy faksu. Jeśli zaś telepracownik pracuje na własnym sprzęcie, pracodawca ma obowiązek wypłacić mu ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej przez strony.
 • Pracodawca jest zobowiązany ustalić warunki wykonywania telepracy z konkretnymi osobami (które taką pracę mają wykonywać), a także z organizacjami związkowymi. Jeśli nie działają one na terenie zakładu pracy, warunki te powinny być ujęte w regulaminie (po konsultacji z członkami zespołu).
 • Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pomocy technicznej i serwisu sprzętu, na którym pracuje telepracownik. Do pracodawcy należy także pokrycie kosztów związanych z instalacją, eksploatacją i konserwacją sprzętu.
 • Pracodawca może przeprowadzić kontrolę, ale tylko za zgodą telepracownika, wyrażoną na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania pracy (powinno być to określone w regulaminie lub umowie z telepracownikiem).
 • Telepracownik ma prawo po podjęciu telepracy, w terminie trzech miesięcy, zrezygnować z tej formy świadczenia pracy. Wówczas powinien wystąpić z wnioskiem do pracodawcy, a ten w miarę możliwości zobowiązany jest wniosek uwzględnić.
 • Telepracownik musi wyrazić zgodę na chęć wykonywania swoich obowiązków poza miejscem pracy. Brak zgody telepracownika na zmianę warunków pracy nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę.
 • Telepracownik powinien mieć takie same prawa pracownika jak tradycyjni pracownicy w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń. Co więcej, telepracownik nie może być dyskryminowany z powodu podjęcia telepracy, a także w związku z odmową jej podjęcia.
 • Sprzęt, na którym pracuje telepracownik, musi być ubezpieczony.
 • Wymagane jest uzyskanie zgody pracownika na wykonywanie przez niego obowiązków poza miejscem pracy. Jeśli pracodawca nie otrzyma takiej zgody, nie ma prawa zwolnienie dyscyplinarne pracownika.
Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi