Aktualności

/ Zajęcie komornicze przez ZUS

Zajęcie komornicze przez ZUS
2023-08-22

Nieuregulowanie zobowiązań wobec ZUS może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, w tym zajęcia komorniczego. W tym artykule przybliżymy, czym jest zajęcie komornicze przez ZUS, jakie są terminy opłacania składek oraz jakie konsekwencje niesie za sobą nieterminowe uregulowanie należności. Zapraszamy do lektury!


Spis treści:

  1. Czym jest zajęcie komornicze przez ZUS?
  2. Terminy opłacania składek do ZUS
  3. Konsekwencje niepłacenia na czas należności do ZUS
  4. Zajęcie komornicze a kwota wolna od potrąceń
  5. Zajęcie komornicze przez ZUS – czy można go uniknąć?

Czym jest zajęcie komornicze przez ZUS?

Zajęcie komornicze przez ZUS to specyficzna forma egzekucji długu, która dotyczy osób, które nie uregulowały swoich zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W praktyce oznacza to, że ZUS, w celu odzyskania należnych mu środków, może zwrócić się z wnioskiem o potrącenie określonej kwoty z wypłacanych przez siebie świadczeń. Warto podkreślić, że proces ten jest ściśle uregulowany prawnie i odbywa się z zachowaniem określonych procedur. Dłużnik jest zawsze informowany o wszczęciu takiej egzekucji i ma prawo do podjęcia odpowiednich kroków w celu jej uniknięcia lub zminimalizowania jej skutków.

Terminy opłacania składek do ZUS

Rok 2022 przyniósł istotne zmiany w zakresie terminów opłacania składek oraz przekazywania dokumentów rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nowymi regulacjami jest to: 5., 15. oraz 20. dzień każdego miesiąca. Pierwsze rozliczenia według nowych zasad dotyczyły stycznia 2022 roku.

  • Płatnicy posiadający osobowość prawną, w tym spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółdzielnie, muszą teraz regulować swoje zobowiązania wobec ZUS do 15. dnia każdego miesiąca.
  • Z kolei podmioty, które nie mają osobowości prawnej, takie jak osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą czy spółki osobowe, mają nowy termin płatności składek ustalony na 20. dzień miesiąca.
  • Dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych nie nastąpiły zmiany w terminach – nadal obowiązuje je 5. dzień miesiąca.

Konsekwencje niepłacenia na czas należności do ZUS

Nieuregulowanie na czas zobowiązań wobec ZUS może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji. Poza zajęciem komorniczym, ZUS ma prawo do wszczęcia egzekucji administracyjnej. Dodatkowo, dłużnik może zostać obciążony karą grzywny, naliczeniem odsetek za zwłokę oraz naliczeniem opłaty dodatkowej. Warto również wspomnieć o możliwości zajęcia komorniczego z zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS, co może stanowić dodatkowe obciążenie dla osoby zadłużonej.

Zajęcie komornicze a kwota wolna od potrąceń

Kwota wolna od potrąceń to minimalna suma, która musi pozostać na koncie dłużnika, nawet jeśli jest on poddany egzekucji komorniczej. Jest ona równa 100% minimalnego wynagrodzenia netto obowiązującego w danym roku. Dzięki temu osoby, które mają niespłacone zobowiązania, ale pracują na podstawie umowy o pracę, mają pewność, że nie zostaną pozbawione środków do życia. Od 1 lipca kwota wolna od potrąceń wynosi 2 784 zł netto.

Zajęcie komornicze przez ZUS – czy można go uniknąć?

Oczywiście, istnieją sposoby na uniknięcie zajęcia komorniczego przez ZUS. Jednym z nich jest podpisanie umowy o odroczeniu terminu płatności składek. Taka umowa pozwala zyskać dodatkowy czas na uregulowanie zobowiązań bez naliczania odsetek. Po złożeniu odpowiedniego wniosku, zadłużenie wobec ZUS-u można również podzielić na raty. Warto również rozważyć możliwość umorzenia długu w ZUS czy odwołania od decyzji ZUS. W przypadku zawarcia umowy o dzieło, ważne jest również prawidłowe zgłoszenie do ZUS umowy o dzieło.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi