Aktualności

/ Jak i gdzie sprawdzić, czy nieruchomość nie jest zadłużona?

Jak i gdzie sprawdzić, czy nieruchomość nie jest zadłużona?
2021-06-24

Kupno nieruchomości wiąże się zawsze z bardzo dużym, niejednokrotnie mocno obciążającym budżet, wydatkiem. Stąd też decyzję tę warto odpowiednio przeanalizować. By móc w pełni cieszyć się tą inwestycją i uniknąć przy tym kłopotliwych sytuacji, należy wnikliwie rozpatrzeć różne scenariusze, a zatem sprawdzić stan prawny nieruchomości, jak również jej zadłużenie publicznoprawne. Co należy wziąć pod uwagę? Przede wszystkim kwestie hipoteki, obciążenia nieruchomości wobec spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, podatku od nieruchomości, stanu uregulowania płatności wobec dostawców mediów itp. W dzisiejszym artykule skupimy się właśnie na hipotece. Jak sprawdzić zadłużenie hipoteczne i jak wykreślić zadłużenie z hipoteki? Na te pytania odpowiadamy poniżej. Zapraszamy do lektury!

Jak sprawdzić zadłużenie hipoteczne?

Przed zakupem nieruchomości należy zawsze sprawdzić, czy nie jest ona zadłużona. Zadłużenie hipoteczne można sprawdzić w księdze wieczystej, a dokładniej w jej IV dziale – „Hipoteka”. To właśnie tutaj będą znajdowały się ewentualne wpisy hipoteki. Zatem w tym miejscu należy sprawdzić, czy na nieruchomości ustanowiono tego typu roszczenie.

W przypadku, gdy w księdze wieczystej danej nieruchomości znajduje się wpis dotyczący hipoteki, należy mieć na uwadze, że w celu, który określony jest w Art. 65 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Co to oznacza w praktyce? Otóż artykuł ten mówi o sytuacji, w której w przypadku nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką nabywca staje się dłużnikiem i od tej pory to na nim ciąży obowiązek spłaty długu, który określony jest we wpisie hipotecznym.

W wielu umowach kredytów hipotecznych można spotkać także postanowienia dotyczące tzw. ubezpieczenia pomostowego. Jego celem jest zabezpieczenie roszczeń banku w stosunku do kredytobiorcy z tytułu spłaty kredytu do momentu ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego na rzecz banku w postaci hipoteki na nieruchomości kredytobiorcy lub osoby trzeciej wskazanej przez kredytobiorcę. Jeśli interesuje Cię temat kredytu hipotecznego i ubezpieczenia pomostowego, zachęcamy do zapoznania się z artykułem na naszym blogu, który porusza właśnie te kwestie.

Jak wykreślić zadłużenie z hipoteki?

By móc wykreślić hipotekę, która została ustanowiona na nieruchomości, niezbędne jest złożenie wniosku. Jest to wniosek na formularzu KW-WPIS, którego wzór można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także w sądzie w wydziale ksiąg wieczystych. Wypełniony wniosek należy złożyć do właściwego sądu rejonowego.

Poza wnioskiem w sądzie należy złożyć także oryginalne zaświadczenie o spłacie zadłużenia, czyli tzw. kwit lub list mazalny, jak również dowód uiszczenia opłaty sądowej za wniosek. Taka opłata wynosi 100 zł. Danych do przelewu najlepiej jest szukać na stronie internetowej sądu, do którego wniosek jest kierowany. Podpisany wniosek z dołączonymi dokumentami można wysłać listem poleconym lub też złożyć go osobiście w biurze podawczym sądu. W przypadku, gdy wniosek składany jest osobiście, dobrze jest mieć ze sobą także jego kopię, by pracownik sądu mógł na niej potwierdzić datę złożenia wniosku.

Należy pamiętać, że wykreślenie z hipoteki nie następuje od razu po złożeniu wniosku do sądu. Na to trzeba trochę poczekać. Hipoteka zostanie wykreślona z księgi wieczystej w momencie, gdy sąd wieczystoksięgowy wyda postanowienie o jej wykreśleniu. Może się to wydarzyć kilka tygodni lub nawet kilka miesięcy po złożeniu wniosku.

Warto także dodać, że umowa kredytowa może się zakończyć na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest przedawnienie kredytu hipotecznego czy wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego przez kredytobiorcę. Na czym to polega? Odpowiedzi znajdziesz na naszym blogu.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi