Aktualności

/ Kredyty indeksowane i denominowane – czym są i jakie występują pomiędzy nimi różnice?

Kredyty indeksowane i denominowane – czym są i jakie występują pomiędzy nimi różnice?
2021-06-07

Zarówno kredyt indeksowany jak i denominowany należą do kredytów walutowych, które jeszcze kilka lat temu cieszyły się dużą popularnością. Wiązało się to z atrakcyjnym kursem franka szwajcarskiego oraz niskim oprocentowaniem kredytów proponowanym przez banki. Obecnie kredyty w obcej walucie zarezerwowane są dla konkretnej grupy klientów, co pozostaje w ścisłym związku z Rekomendacją „S” Komisji Nadzoru Finansowego. Aktualnie o kredyt walutowy może ubiegać się osoba pracująca za granicą bądź zatrudniona w zagranicznej firmie i uzyskująca wynagrodzenie w obcej walucie. Zaostrzenie przepisów spowodowane zostało również mnogością spraw frankowych i dostrzeżeniem ryzyka, które wiąże się z zaciąganiem zobowiązania w walucie innej niż polski zloty. Pomiędzy kredytem indeksowanym a denominowanym występują istotne różnice, które wpływają na końcową wysokość zobowiązania oraz determinują ryzyko, z którym jest ono związane.

Kredyt indeksowany do waluty obcej

Kredyt indeksowany do waluty obcej to kredyt, który został nam udzielony, wypłacony i który spłacamy w polskich złotych. W związku z faktem, że wartość kredytu indeksowanego wyrażona jest w złotych polskich, już w chwili zawierania umowy wysokość kredytu jest znana kredytobiorcy. W umowie kredytu zawarta jest jednak tzw. klauzula indeksacyjna uzależniająca wysokość zadłużenia kredytobiorcy a także wysokość rat od aktualnego kursy obcej waluty. Zawarcie klauzuli indeksacyjnej powoduje, że w dniu poprzedzającym wypłatę kredytu bank przelicza zobowiązanie na walutę obcą, do której kredyt jest indeksowany po jej aktualnym kursie. Wysokość raty jak i całkowita kwota do spłaty uzależniona jest więc od kursu obcej waluty przez cały okres kredytowania.

Kredytobiorca otrzymuje zatem środki z zaciągniętego kredytu w złotówkach, dokonuje spłat kolejnych rat również w złotówkach, jednak ilość spłacanych polskich złotych musi odpowiadać wartości raty kredytu wyrażonej w obcej walucie. Wzrost kursu waluty obcej będzie więc powodował konieczność spłaty większej kwoty raty wyrażonej w złotówkach. Kluczowe znaczenie odgrywa bieżący kurs waluty obcej – kredyt indeksowany okaże się korzystny, kiedy ten będzie spadał, jednak w sytuacji odmiennej, kiedy kurs waluty rośnie – powoduje to wzrost kosztów, które zobowiązany jest ponieść kredytobiorca.

Decydując się na zaciągniecie kredytu indeksowanego kredytobiorca ma więc pewność, że otrzyma kwotę w polskich złotych o którą wnosi, ale do końca spłaty kredytu nie zna dokładnej kwoty zadłużenia wyrażonej w obcej walucie co spowodowane jest wahaniami kursu waluty obcej.

Zobrazujmy się prostym przykładem: wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości 300 000 zł i taka właśnie kwota zostaje nam wypłacona, natomiast kwota zadłużenia zostaje przeliczona przez bank np. na franki szwajcarskie. Jeśli kurs franka w momencie zawierania umowy wynosił przykładowo 3 zł to zadłużenie kreowało się na poziomie 100 000 CHF. Jeżeli jednak w trakcie trwania umowy kredytowej kurs franka wzrósł do 3,50 zł to kwota do spłaty również uległa proporcjonalnemu wzrostowi.

Kredyt denominowany do waluty obcej

Kredyt denominowany jest z kolei kredytem, którego wysokość już na samym początku określona zostaje w obcej walucie, kredytobiorcy wypłacana jest natomiast jego wartość wyrażona w złotych w oparciu o kurs z dnia wypłaty. Wiąże się to z ryzykiem otrzymania przez kredytobiorcę, w wyniku zmiany kursu pomiędzy dniem zawarcia umowy a dniem wypłaty kredytu, mniejszej ilości pieniędzy niż początkowo zakładał. Jednak w odwrotnej sytuacji, kiedy kurs krajowej waluty wzrośnie spowoduje to otrzymanie przez kredytobiorcę kwoty większej, niż na wstępie zakładał.

Spłaty kredytu denominowanego najczęściej kredytobiorca dokonuje w polskiej walucie, choć niektórzy kredytodawcy dopuszczali możliwość spłaty także w walucie obcej. Analogicznie jak w przypadku kredytów indeksowanych, wzrost kursu waluty przekłada się na wysokość raty kredytu denominowanego.

Różnice pomiędzy kredytem indeksowanym a denominowanym

W praktyce oba rodzaje kredytów walutowych różni przede wszystkim waluta, w której wyrażona jest kwota zobowiązania i w jakiej występuje jego wypłata.

Największą różnicę istniejącą pomiędzy kredytem indeksowanym w denominowanym stanowi to, czy kredytobiorca zna ostateczną kwotę kredytu, która ma zostać wypłacona czy też nie. W przypadku kredytu indeksowanego wysokość kwoty, którą tytułem uruchomienia kredytu otrzyma kredytobiorca jest mu znana, w przeciwieństwie do zaciągnięcia kredytu denominowanego, kiedy kredytobiorca aż do dnia wypłaty kredytu nie ma pewności jaką kwotę uzyska i czy będzie ona wystarczająca przykładowo aby dokonać planowanego zakupu nieruchomości.

Rodzaj kredytu ma istotny wpływ na sposób dochodzenia roszczeń od banku i obrania odpowiedniej strategii procesowej. Dlatego tak ważne staje się ustalenie, czy zaciągnięty kredyt stanowi kredyt denominowany czy indeksowany. Co do zasady w obu przypadkach kredytobiorca może skutecznie dochodzić przysługujących mu praw – w zależności od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy pojawia się konieczność podjęcia odpowiednich działań.

Frankowiczu, jeśli chciałbyś podjąć kroki prawne w celu odfrankowienia lub unieważnienia kredytu, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która zajmuje się udzielaniem profesjonalnej pomocy zadłużonym w sprawach frankowych. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu profesjonalistów zwiększysz swoje szanse na pozytywne zakończenie sprawy kredytu frankowego! Pomagamy frankowiczom.

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi