Aktualności

/ Masa upadłościowa – czym jest i co wchodzi w jej skład?

Masa upadłościowa – czym jest i co wchodzi w jej skład?
2022-03-18

Masa upadłościowa to pojęcie kluczowe dla Prawa upadłościowego. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego z pewnymi wyjątkami. Co dokładnie wchodzi w skład masy upadłościowej, a co nie? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!


Spis treści:

 1. Masa upadłościowa – co to jest?
 2. Co wchodzi w skład masy upadłości?
 3. Co nie wchodzi do masy upadłości?

Masa upadłościowa – co to jest?

Prawo upadłościowe określa, że majątek upadłego, z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, staje się masą upadłościową, która służy zaspokojeniu jego wierzycieli. Masa nie posiada ani osobowości prawnej ani zdolności prawnej.

W skład masy upadłościowej wchodzą zarówno przedmioty, jak i prawa. Warto również dodać, że na masę upadłości składa się majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz majątek nabyty przez niego w toku postępowania upadłościowego. Co ważne, w przepisach są także wskazane pewne wyłączenia, które określają, jakie składniki nie wchodzą do masy upadłości (czytaj więcej o wyłączenie z masy upadłości).

Co wchodzi w skład masy upadłości?

Jak wspomnieliśmy powyżej, w skład masy upadłościowej wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego.

Warto pamiętać, że do majątku nabytego przez upadłego po ogłoszeniu upadłości zalicza się przede wszystkim wynagrodzenie za pracę osiągane przez osobę fizyczną (do kwoty niepodlegającej zajęciu), a także darowizny, spadki oraz majątek wspólny małżonków.

Skład masy upadłościowej określa się poprzez sporządzenie spisu inwentarza, a także oszacowanie majątku wchodzącego w skład masy.

Przykładami majątku, wchodzącego w skład masy upadłościowej są:

 • nieruchomości,
 • ruchomości,
 • wierzytelności.

Ponadto w skład masy upadłości wchodzą prawa majątkowe, takie jak:

 • akcje i udziały w spółkach prawa handlowego,
 • prawa autorskie,
 • prawa obligacyjne (np. najem czy dzierżawa),
 • prawa wynikające z przepisów o własności przemysłowej.

Co nie wchodzi do masy upadłości?

Do masy upadłości nie wchodzi:

 • kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom,
 • mienie wyłączone spod egzekucji na mocy przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
 • środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej,
 • wynagrodzenie za pracę upadłego, w części niepodlegające w zajęciu.

Co więcej, do masy upadłości nie wchodzi również mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin, stanowiące zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Oprócz tego do masy upadłościowej nie wlicza się:

 • wierzytelności wynikających z umowy o subpartycypację,
 • aktywów niezbędnych do wykonywania obowiązków wynikających z uczestnictwa w systemie płatności lub w systemie rozrachunku papierów wartościowych.

Jeśli szukasz pomoc dla zadłużonych lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat upadłości czy też masz pytania dotyczące masy upadłościowej, zapraszamy do kontaktu z naszym Nowoczesnym Centrum Antywindykacji we Wrocławiu. Zapewnimy Ci kompleksowe wsparcie prawne w wyżej wymienionych kwestiach!

Zobacz także
element element
Aktualności
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi