Aktualności

2023-08-02

Postępowanie z udziałem konsumentów – nowe postępowanie odrębne od 1 lipca 2023 r.

1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy wprowadzające do Kodeksu postępowania cywilnego nowy typ postępowania między przedsiębiorcą a konsumentem. Nowe postępowanie odrębne, uregulowane w przepisach art. 45814 – 45816, jest wynikiem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Według…
2023-07-26

Pozorność umowy o pracę a ubezpieczenie społeczne

Świadczenie pracy w oparciu o umowę o pracę jest najpopularniejszą formą zatrudnienia. Z tytułu wykonywania pracy każdy pracownik jest obowiązkowo objęty ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, wypadkowym oraz chorobowym, które mają chronić pracownika przed negatywnymi skutkami zdarzeń uniemożliwiających mu wykonywanie pracy. To pracodawca zobowiązany jest zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych oraz dopełnić związanych z tym formalności, choć…
2023-07-17

Upadłość konsumencka – podstawowe informacje

Upadłość konsumencka to postępowanie mające umożliwić osobie zadłużonej, która nie jest już w stanie samodzielnie spłacać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, całkowite umorzenie zobowiązań finansowych, zarówno tych prywatnych jak i publicznoprawnych, w związku z zaistniałym stanem niewypłacalności a co za tym idzie nowy start bez widma zadłużenia. Mogą z jej dobrodziejstw skorzystać – jak sama nazwa…
2023-07-10

Zwrot prowizji bankowej – czym jest i jak go uzyskać?

Żyjemy w czasach, kiedy finanse osobiste stają się coraz bardziej skomplikowane, a banki oferują swoim klientom szeroki wachlarz produktów finansowych. Pożyczki czy kredyty mogą być obciążone różnymi opłatami i prowizjami. Często te dodatkowe koszty mogą zaskoczyć nieświadomego klienta. W tym kontekście, temat zwrotu prowizji bankowej zyskuje na znaczeniu. Część osób nawet nie jest świadoma, że…
2023-06-30

Banki nie mogą żądać od kredytobiorców dodatkowych świadczeń, w tym wynagrodzenia za korzystanie z kapitału – korzystny dla Frankowiczów wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r.

W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-520/21, w którym odpowiedział na pytanie prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. Pytanie warszawskiego sądu dotyczyło zarówno roszczeń Frankowiczów przeciwko bankom o świadczenia dodatkowe, w szczególności wynagrodzenia, odszkodowania, zwrotu kosztów lub waloryzacji świadczenia, z tego tytułu,…
2023-06-29

Klauzula rebus sic stantibus – czym jest i jak z niej skorzystać?

Prawo umów opiera się na założeniu, że ważnie zawarta umowa powinna zostać wykonana przez strony zgodnie z tym, jak w chwili jej zawarcia ukształtowany został  stosunek prawny wynikający z umowy – tzn. zgodnie z jego pierwotną treścią. W okresie pomiędzy zawarciem umowy a wykonaniem zobowiązania z niej wynikającego może jednak dojść do rozmaitych zmian stosunków…
Copyright © Nowoczesne Centrum Antywindykacji
wiwi